กิจกรรมโครงการพบปะผู้ประกอบการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg