สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ch1405256701.jpg

กิจกรรม  ต้นไม้เพื่อชีวิต

ไม่ว่าจะเป็น ริมถนน ริมน้ำ ริมรั้ว ริมกำแพงวัด ชาวสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทปลูกต้นไม้ได้หมดทุกที่ ตลอดเดือนตุลาคม 2566-พฤษภาคม 2567 สำนักงานดำเนินการจัดกิจกรรมต้นไม้เพื่อชีวิต ตามโครงการคุณภาพชีวิต สังคม และโลก ที่ดีขึ้น เพื่อให้โลกได้มีออกซิเจนเพิ่มขึ้น เป็นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมบุคลากรร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

334978_0 (Small).jpg

กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูหน่วยงานและบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสันติ ชื่นชม สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท มอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ch13052567.jpg

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป

ch1005256701.jpg

กิจกรรม  พอเพียง เพื่อให้มีใช้

สำนักงานสรรพสามมีพื้นที่ชัยนาท ดำเนินการจัดกิจกรรม ใช้ "พอเพียง" เพื่อให้มีใช้ "เพียงพอ ตามโครงการ เป็น อยู่ คือ แบบ"พอเพียง" เพื่อให้บุคลากรรู้จักประหยัดทรัพยากร เช่น การขึ้นลง บันไดชั้นเดียว เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และพร้อมทั้งได้สุขภาพที่ดีขึ้นด้วย

ch0905256701.jpg

กิจกรรม คำว่า "สายเกินไป" อย่าใช้กับสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม คำว่า "สายเกินไป" อย่าใช้กับสรรพสามิต ตามโครงการสรรพสามิตยุคใหม่มีวินัยในตนเอง เพื่อให้บุคลากรสร้างวินัยพร้อมความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นการอำนวยความสะดวก รับใช้ประชาชนในด้านต่างๆ ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจเมื่อมาติดต่อและพบเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่วงเวลา

ch0805256702.jpg

กิจกรรม  ใส่ต่อเนื่อง....เรื่องเครื่องแบบ

🤜🤜สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท🤛🤛 🤔🤔🤔🤔ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม🤔🤔🤔🤔👮👮👮ใส่ต่อเนื่อง.....เรื่องเครื่องแบบ👮👮👮 ตามโครงการ สรรพสามิตยุคใหม่...มีวินัยในตนเอง 📢📢📢เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ด้วยเครื่องแบบกรมสรรพสามิต ทั้งนี้บุคลากรทุกคนใส่เครื่องแบบทุกวันอังคารและวันสำคัญ อย่างพร้อมเพียงกัน #คุณธรรมหนุนนำภาษี #ExciseChainat

ch0805256701.jpg

กิจกรรม 8 นาฬิกา  สัญญาว่าจะยืนตรง

🕴️สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท🕴️🕴️ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 🕗🕗 8 นาฬิกา...สัญญาว่าจะยืนตรง🕗🕗 ตามโครงการ"สรรพสามิตยุคใหม่...มีวินัยในตนเอง" 📢📢📢เพื่อให้บุคลากรมีวินัย เคารพสถาบันชาติ  ทั้งนี้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง #คุณธรรมหนุนนำภาษี #ExciseChainat

ch0305256701.jpg

3E (Excise Enjoy Eating)

🌻🌻สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท🌻🌻 🍛🍲🍜🥗ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม🥗🍜🍲🍛 💋🗣️🫂👄3E (Excise Enjoy Eating)👄🫂🗣️💋 ตามโครงการคุณภาพชีวิต สังคม และโลก ที่ดีขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกคน พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน ตลอดจนถามสารทุกข์สุขดิบ ซึ่งกันและกัน องค์กรเกิดความสุขทำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการทำงานต่อไป #คุณธรรมหนุนนำภาษี #ExciseChainat

ch0305256701yeti.jpg

กิจกรรม  เยติ...ถุงผ้า....ตะกร้า...ปิ่นโต

🥤🥤สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท🥤🥤 🛍️🛍️🛍️🛍️ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม🛍️🛍️🛍️🛍️🥤🛍️🧺🍱เยติ..ถุงผ้า..ตะกร้า..ปิ่นโต🥤🛍️🧺🍱🗑️🗑️ตามโครงการเป็นอยู่คือแบบพอเพียง🗑️🗑️ 🙅🙅🙅เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ลดใช้พลาสติกดำเนินความคิดแบบวิถีชีวิตพอเพียง🍔🥗🍜🍲🍛ในการนี้บุคลากรทุกคนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศเจตนารมณ์ที่ได้ลงนามร่วมกันอย่างพร้อมเพียง #คุณธรรมหนุนนำภาษี #ExciseChainat

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์