สำหรับบุคลากร
  
คุ่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการบริหารงานบุคคล