ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

   

  เอกสารแนบ 1
  เอกสารแนบ 2
  เอกสารแนบ 3
  เอกสารแนบ 4

 

แผนงาน นโยบาย ตามมาตรา 9 (2) 
  1. แผนงาน/โครงการ การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย 
  2. แผนงาน/โครงการ การป้องกันและปราบปรามเชิงรุก
  3. แผนงาน/โครงการ การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
  4. แผนงาน/โครงการ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
  5. แผนงาน/โครงการ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

 

 

 

  ดัชนี

 •  ม.9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
              รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย
 •  ม.9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์
              ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
 •  ม.9 (3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณ รายจ่าย 
              ประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 •  ม.9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
              ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ หน้าที่ของเอกชน
 •  ม.9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
 •  ม.9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

แผนงานบริหารการเงิน การคลัง 
  1.ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
      1.กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
            1.แผนงาน/โครงการ การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
            2.แผนงาน/โครงการ การบริหารความเสี่ยง สินค้าสุราและโซลเว้นท์
                 2.1 ตรวจปฏิบัติการโรงงานสุราและสถานที่ทำสุราชุมชน
                 2.2 ตรวจปฏิบัติการประเภทสารละลายไฮโดรคาร์บอน
                 2.3 ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
      2.กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
            1.แผนงาน/โครงการ ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
             สรรพสามิต

 

 

 

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง ตามมาตรา 9 (5)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน  ดังนี้
  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี
     สรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรากฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่
     และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
  2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
     ที่กรมจัดเก็บ
  3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
     สาขาเมืองชัยนาท และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหันคา
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
     ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

การแบ่งงานภายใน
แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย  ดังนี้
1. ฝ่ายอำนวยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
    - ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
       และพื้นที่สาขา ในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์
       งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์
       ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
       ในกรณีต่าง ๆ
    - การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับ
       สำนักงานสรรพสามิตภาคหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณ
       ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความ
       รับผิดชอบ และที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
    - การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
    - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ
       เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงาน
       ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิต
       พื้นที่สาขา พร้อมทั้งการประเมินผลงานต่าง ๆ
       ตามที่ได้รับมอบหมาย
    - การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์
       ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน
       ผู้เสียภาษีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
    - การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ
    - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

2. ฝ่ายจัดเก็บภาษี 
    - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ.
       และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
    - การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษี
    - ประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษี
       ของภาค
    - ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงาน
       ที่อยู่ในความควบคุม
    - กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงาน
       ด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
    - การจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
    - ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆ
       ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
       การพิจารณาการออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บ
       ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
    - พิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติ
       และรายงานที่เกี่ยวข้อง
    - ควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิต
    - กำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภท
       ตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบ
    - การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุม
    - ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความสนับสนุนด้านใบอนุญาตและทะเบียนสรรพสามิต
       แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
    - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

3. ฝ่ายปราบปราม 
    - วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
       และดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
       ให้โทษ พ.ศ. 2522 ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
    - สืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
       และระเบียบวิธีปฏิบัติ
    - ออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้ง
       ให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
       ข้อบังคับและสัญญาของทางราชการ
    - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกัน
       หรือลดการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
    - กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกัน
       และปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
    - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

4. ฝ่ายคดี 
    - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมาย
       ภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย
       ภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรม
       ได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
    - การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้ง
       การให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี และเปรียบเทียบปรับ
       แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
    - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ
       การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาด
    - การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย