สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CNpinto11056601.jpg

กิจกรรมหิ้วปิ่นโต กินมื้อเที่ยง : โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยร่วมใจหิ้วปิ่นโตใส่อาหารมารับประทานที่สำนักงาน ""กิจกรรม : หิ้วปิ่นโต กินมื้อเที่ยง"

 

CNpoamai.jpg

การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เพื่อให้บุคลากรในองค์กรประพฤติปฏิ่บัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

CNprakat.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

CNsongkan11046601.jpg

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่

CNKM2302662.jpg

ประชุมประจำเดือนและจัดทำ KM และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ 0618/ว61 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กำชับให้ใช้มาตรการทางวินัยโดยเคร่งครัด กรณีเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยสุจริต รวมทั้งได้มีการจัดทำ KM ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  วินัยและการรักษาวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

CN2302668.jpg

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยและกิจกรรมทำความสะอาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ท่าเสด็จตลาดวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

CN1702661.jpg

ประกวดโลโก้กรมสรรพสามิต 91 ปี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศุภมาส ยอดเณร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดโลโก้กรมสรรพสามิต 91 ปี