สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวรับสมัครงาน

 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการขขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
             ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
             และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
              และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก (คลิกที่นี่)
 •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งนิติกร(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนิติกร(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
             ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
             บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการสรรพามิต(คลิกที่นี่)
 •         ➤รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสาามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวันเวลา
             และสถานที่ในการสอบคัดเลือก(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาสกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต(คลิกที่นี่)
 •         ➤รับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต(คลิกที่นี่)
 •         ➤รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
             ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
             มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
              และกำหนด วันเวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและกำหนดวันเวลา
             และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบ
             คัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คลิกที่นี่)
 •         ➤รับนสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(คลิกที่นี่)
 •         ➤ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และกำหนดวัน เวลา
             และสถานที่ ในการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต(คลิกที่นี่)
 •         ➤รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต(คลิกที่นี่)