สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกาศราคากลาง

  •         ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้(คลิกที่นี่)
  •         ➤ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <(คลิกที่นี่)
  •         ➤ ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คลิกที่นี่)
  •         ➤ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท
               ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิกที่นี่)
  •         ➤โครงสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทและสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(คลิกที่นี่)
  •         ➤ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
               สาขาเมืองชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิกที่นี่)