ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
วราภัสร์  ภู่แก้ว : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมตำแหน่งนิติกร
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกรม
วราภัสร์  ภู่แก้ว : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสม้ครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล