ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
1.jpg
วันที่ 27 มีนาคม 2563
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

9999.jpg
รายงานงบทดลอง
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล