สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        แผนตรวจโรงอุตสาหกรรม
            การตรวจปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
            นางสุนันทา ภาณุศักดิ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 สำนักมาตรฐาน
            และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปฏิบัติการเชิงรุกแบบบูรณาการสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์
            เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามอต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายของกรม ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562
            จำนวน 2 ราย ดังนี้
            1. บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์
            2. บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์

            5.jpg

        แผนตรวจสอบภาษี