สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเสริมสร้างวัฒนธรรม

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

   เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

cn09126401.jpgcn09126402.jpg