สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเสริมสร้างวัฒนธรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร"

     เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร" ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท  จังหวัดระยอง

CN2008651.jpgCN2008652.jpg

CN2008653.jpgCN2008654.jpg

 

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

   เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

cn09126401.jpgcn09126402.jpg