สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
 ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฏหมาย
 
                        ➧ หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

                     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเป็นหน่วยราชการสังกัดกรมสรรพสามิต มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี และดำเนินการ
            ป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
            โดยแบ่งความรับผิดชอบทั้งหมด 4 ฝ่าย 2 สาขา ได้แก่

 •                      ● ฝ่ายอำนวยการ
 •                      ● ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 •                      ● ฝ่ายกฎหมาย
 •                      ● ฝ่ายปราบปราม

                        สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 2 สาขา ได้แก่

 •                      ● สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท
 •                      ● สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา
                                                                                                                                                                                                                                                              กลับด้านบน

                        ➧ ฝ่ายอำนวยการ
                            หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •                      ● ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึก
                         ข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่าง ๆ
 •                      ● การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •                      ● การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความ รับผิดชอบ
                         และที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
 •                      ● การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
 •                      ● ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม
                         การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพร้อมทั้ง
 •                      ● การประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
 •                      ● การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน
                         ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
 •                      ● การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ
 •                      ● ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                                                                                                                                                                                                                                                              กลับด้านบน

                        ➧ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
                            หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •                      ● ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ. และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 •                      ● การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษี
 •                      ● ประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาค
 •                      ● ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงานที่อยู่ในความควบคุม
 •                      ● กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                      ● การจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
 •                      ● ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจ
                         ให้ปฏิบัติ การพิจารณาการออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 •                      ● พิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
 •                      ● ควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิต
 •                      ● กำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบ
 •                      ● การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุม
 •                      ● ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความสนับสนุนด้านใบอนุญาตและทะเบียนสรรพสามิตแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                      ● ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                                                                                                                                                                                                                                                              กลับด้านบน

                        ➧ ฝ่ายปราบปราม
                            หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •                      ● วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติด
                         ให้โทษ พ.ศ. 2522 ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 •                      ● สืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติ
 •                      ● ออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
                         ตามกฎหมาย ข้อบังคับและสัญญาของทางราชการ
 •                      ● ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันหรือลดการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
 •                      ● กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                      ● ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                                                                                                                                                                                                                                                              กลับด้านบน

                        ➧ ฝ่ายกฎหมาย
                            หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •                      ● ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย
                         ภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
 •                      ● การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี และเปรียบเทียบปรับ
                         แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                      ● ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาด
 •                      ● การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •                      ● ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                                                                                                                                                                                                                                                              กลับด้านบน