เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

              โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
 
 
                                                                                   ผู้บริหาร
                                                            รูปท่านศุภนิตย์.jpg

                                                                                             นายศุภนิตย์   เศวตวัฒนา         
                                                                                               สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท            
                

   

                                         นายนัฏฐพร ใยแจ่ม เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโสเว็บไซต์2.JPG                                               นายเกียรติชัย อุ่นพวก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการเว็บไซต์.JPG        นางฤทัย มีสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโสเว็บไซต์4.JPG                   5555.jpg

               ว่าง                        นายนัฏฐพร  ใยแจ่ม                        ว่าง                   นายเกียรติชัย  อุ่นพวก              นางฤทัย  มีสุข                     นางสาวศิวนีย์  ทรงดาวเรือง
       ฝ่ายอำนวยการ              
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี            ฝ่ายปราบปราม
                   ฝ่ายกฎหมาย         สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
                                                                                                                                                                สาขาเมืองชัยนาท                         สาขาหันคา                       

    

                                                                                                                                                                                      

    
     
Rg1-footer.jpg   
   

 

 

                                                           ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

                                                            นายนัฏฐพร ใยแจ่ม เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโสเว็บไซต์2.JPG

                                                                                      นายนัฏฐพร  ใยแจ่ม
                                                                                เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
   
   
                                                               นางสมพร พรมทอง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงานเว็บไซต์2.JPG                   นายอมรเดช ศรีนวล นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการเว็บไซต์.jpg                                                        

                                                                  นางสมพร พรมทอง                       นายอมรเดช  ศรีนวล
                                                        เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
        นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
  

   

 

                           นางสาวกุลวดี สอนธิราช นักวิชาการสรรพสามิตเว็บไซต์.jpg                   นายรักชัย เกิดอ่วม นักตรวจสอบภาษีเว็บไซต์.JPG                   นายวิเชียร บำรุงเมือง เจ้าพนักงานสรรพสามิตเว็บไซต์.JPG               

                        นางสาวกุลวดี  สอนธิราช                      นายรักชัย  เกิดอ่วม                         นายวิเชียร  บำรุงเมือง                 
                                     นักวิชาการสรรพสามิต
                      นักตรวจสอบภาษี                          เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

   

    
กลับด้านบน
 

 Rg1-footer.jpg

 

     

                                                                               ฝ่ายปราบปราม
                                                                                                

 

 

                                                                                                                  
                                                                                                       

                                                                                   ว่าง

                                                                                                  หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

   
                                                                                                 นายถวิล ชมบุญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงานเว็บไซต์.JPG  
                                                                                                     นายถวิล  ชมบุญ
                                                                                        เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญการ
    
     
                                                                                                 นางสาวรภัสกุล สุขมาก เจ้าพนักงานสรรพสามิตเว็บไซต์.JPG      
                                                                                                 นางสาวรภัสกุล สุขมาก
                                                                                                เจ้าพนักงานสสรรพสามิต
     
กลับด้านบน
 

Rg1-footer.jpg 

  

                                                                                                              ฝ่ายกฎหมาย
                                                                                              นายเกียรติชัย อุ่นพวก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการเว็บไซต์.JPG
                                                                                                   นายเกียรติชัย  อุ่นพวก
                                                                                            นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
                                                                                                 นางสาววรรณิภา กองบุญมา เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงานเว็บไซต์.JPG  
                                                                                              นางสาววรรณิภา  กองบุญมา
                                                                                         เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  
กลับด้านบน
 Rg1-footer.jpg