เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท                                      ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

 รูปท่าน ส.jpg

นายละนอง      แก้วศรีช่วง                                      พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน

นางพรสวรรค์ พลยมมา                                          พ.ศ.2554 – พ.ศ.2560

นางลัดดา       ไอศูรย์พิศาลศิริ                                 พ.ศ.2548 – พ.ศ.2554

 

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 

Rg1-footer.jpg
bullet.gif  
Rg1-footer.jpg