เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน
  

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
     1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
     3. กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
     4. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน
และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค
     5. การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และประเมินเรียกเก็บภาษี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต
     6. ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย


โครงสร้างการแบ่งงานภายในเป็น 4 ฝ่าย 2 สาขา ดังนี้
     1. ฝ่ายอำนวยการ
     2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
     3. ฝ่ายปราบปราม
     4. ฝ่ายกฎหมาย
     5. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท
     6. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา