ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
0404256701.jpg
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมรรถนะภาคความสามารถ (สอบปฏิบัติ)
ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร
มนทกานติ์  พลายยิ้ม : ผู้บันทึกข้อมูล 

28036705.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในหัวข้อ "ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตสุรา" 
มนทกานติ์  พลายยิ้ม : ผู้บันทึกข้อมูล 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

001.jpg
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
มนทกานติ์  พลายยิ้ม : ผู้บันทึกข้อมูล