การมอบนโยบายมุ่งเน้นที่บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมภิบาล

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 นายพานิช หมู่ศิริ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยได้มีการมอบนโยบายมุ่งเน้นที่บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมภิบาลเพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคม โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริม คุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็น การสร้างค่านิยมในเรื่องของ ความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


  • ลงเวบ1.jpg
  • ลงเวบ2.jpg
  • ลงเวบ3.jpg
  • ลงเวบ4.jpg
  • ลงเวบ5.jpg