เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

payoong61.jpg
นายพยุง  บุญสมสุวรรณ

สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

นายพยุง  บุญสมสุวรรณ ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
bullet.gif

นางสาวปัทมา  ศรีสุข

มิ.ย. 2559 - ต.ค.2562

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์

ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554

Rg1-footer.jpg
bullet.gif    
Rg1-footer.jpg