ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน click0.gif


ขายทอดตลาด.jpg