การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาร้ายขายของชำ และแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน ของเทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  และ - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในลักษณะความผิดและบทลงโทษให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสุรา ยาสูบ ได้รับรู้และเข้าใจ


  • 1568950808145.jpg
  • 1568950810216.jpg
  • 1568950812348.jpg
  • 1568950814076.jpg
  • 1568950815913.jpg