ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม...