สำหรับบุคลากร
  

- หลักเกณฑ์และวิธีการรประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิต รายละเอียด... click0.gif
- หลักเกณฑ์และวิธีการรประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำกรมสรรพสามิต รายละเอียด... click0.gif
- หลักเกณฑ์และวิธีการรประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวกรมสรรพสามิต รายละเอียด... click0.gif
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด... click0.gif
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานราชการ รายละเอียด... click0.gif
- หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินและวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รายละเอียด... click0.gif

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล click0.gif

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน click0.gif
การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่รายเดิม รายละเอียด... click0.gif
คู่มือการตรวจสอบ "สุรากลั่นชุมชน" รายละเอียด... click0.gif
อัตราภาษีสุรา และการคำนวณภาษีสุรา รายละเอียด... click0.gif