ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่บุรีรัมย์
  

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) click0.gif

เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน click0.gif

แจ้งยอดนำส่งรายได้ค่าใบอนุญาตเทศบาลอบต. click0.gif 

คู่มือประชาชน  click0.gif

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน click0.gif

E-Service click0.gif

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน click0.gif

แนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมสรรพสามิต click0.gif

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) click0.gif

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล click0.gif

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 click0.gif

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" click0.gif

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ  click0.gif

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  click0.gif 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้อัตลักษณ์คุณธรรมของกรมสรรพสามิต click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปป็นลูกจ้างชั่วคราว  click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด click0.gif