ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่บุรีรัมย์
  

เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน click0.gif

รายละเอียดการโอนเงินค่าใบอนุญาต เทศบาล อบต. click0.gif

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) click0.gif

เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต" ของกรมสรรพสามิต click0.gif 

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) click0.gif  

 

ตรวจสอบเขต Zoning บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ click0.gif

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ และพื้นที่สาขา click0.gif

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สาขาเมืองบุรีรัมย์ click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ครั้งที่ 2

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ click0.gif

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) click0.gif

สื่อประชาสัมพันธ์ QR Code click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด click0.gif 

เห็นชอบเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding) การก่อสร้างอาคารเก็บรักษาของกลางและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ click0.gif 

ร่าง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บรักษาของกลางและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) click0.gif
 

แจ้งยอดนำส่งรายได้ค่าใบอนุญาตเทศบาลอบต. click0.gif 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน click0.gif

แนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมสรรพสามิต click0.gif