ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่บุรีรัมย์
  

รายละเอียดการโอนเงินค่าใบอนุญาต เทศบาล อบต. click0.gif

เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน click0.gif

เห็นชอบเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding) การก่อสร้างอาคารเก็บรักษาของกลางและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ click0.gif 

ร่าง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บรักษาของกลางและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) click0.gif
 

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) click0.gif

แจ้งยอดนำส่งรายได้ค่าใบอนุญาตเทศบาลอบต. click0.gif 

คู่มือประชาชน  click0.gif

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน click0.gif

E-Service click0.gif

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน click0.gif

แนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมสรรพสามิต click0.gif

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) click0.gif

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล click0.gif

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 click0.gif

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" click0.gif

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ  click0.gif

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  click0.gif 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้อัตลักษณ์คุณธรรมของกรมสรรพสามิต click0.gif