ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่บุรีรัมย์
  

เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน click0.gif

 

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) click0.gif

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  click0.gif 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้อัตลักษณ์คุณธรรมของกรมสรรพสามิต click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปป็นลูกจ้างชั่วคราว  click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิตโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักข้าราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ด้วยวิธีสอบราคา click0.gif

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ click0.gif

โครงการกระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต เพิ่มเติม...click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด click0.gif

คู่มือประชาชนตามพรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติ click0.gif
 

โครงการ "กระทรวงการคลัง" : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต click0.gif

มาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ click0.gif

การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดบุรีรัมย์ click0.gif

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ click0.gif

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ click0.gif

การประชาสัมพันธ์สมุดภาพ infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน click0.gif