ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่บุรีรัมย์
  

เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน click0.gif

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิตโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักข้าราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ด้วยวิธีสอบราคา click0.gif

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ click0.gif

โครงการกระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต เพิ่มเติม...click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด click0.gif

คู่มือประชาชนตามพรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติ click0.gif
 

โครงการ "กระทรวงการคลัง" : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต click0.gif

มาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ click0.gif

การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดบุรีรัมย์ click0.gif

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ click0.gif

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ click0.gif

การประชาสัมพันธ์สมุดภาพ infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน click0.gif

การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" โรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดบุรีรัมย์ click0.gif

การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดบุรีรัมย์ click0.gif

แผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗    click0.gif

กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ "สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม" click0.gif