เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน click0.gif

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ๒๕๕๙ click0.gif

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ๒๕๖๐ click0.gif

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ๒๕๖๑ click0.gif

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๒ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ๒๕๖๒ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ๒๕๖๒ click0.gif

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๓ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ๒๕๖๓ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ click0.gif
เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ click0.gif