การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) click0.gif

km-1.jpg

        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 • ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
  - ทีวีดิจิตอลคืออะไร click0.gif
  - พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ click0.gif
  - ตัวอย่างแสตมป์ click0.gif 
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
 • ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
 • ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
  - สัตว์ประจำชาติประชาคมอาเซียน  More... click0.gif
  - 7 ลางร้าย เตือนรีบตรวจมะเร็ง  
  More... click0.gif
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  - คุณค่าทางอาหารและประโยชน์ของข้าวหอมนิล (Homnil Rice)  More... click0.gif
  - ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะ (ระบบ) ของร่างกายกับช่วงเวลาในวงจรของวัน (นาฬิกาชีวิต)  
  More... click0.gif 
 • ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
  - ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ More... click0.gif
  - เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ในการป้องกันการปลอมแปลงสุรา More... click0.gif
 • ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
  -  แนวทางการจัดเก็บภาษีสถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ More... click0.gif
  -  การจัดเก็บภาษีสถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด More... click0.gif
 • ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
  -
  การจัดเก็บภาษีสถานบริการสนามกอล์ฟ More... click0.gifประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗....More click0.gif
  - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และตรวจปราบปรามสินค้าที่ใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์) ....
  More  click0.gif
  - ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการลักลอบกระทำผิดกฏหมายสรรพสามิตเกี่ยวกับสุรา น้ำมัน และสถานบริการ ....
  More click0.gif
  - เทคนิคการเขียนหนังสืิอราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม ....
  More click0.gif

 • ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
 • ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
  - ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสถานบริการประเภทไนท์คลับและดิสโกเธค More... click0.gif
  - การคำนวณค่าปรับสินค้ายาสูบ 
  More... click0.gif
 • ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
  - การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือ More... click0.gif
  - การเขียนบันทึกต่อเนื่องและการเกษียนหนังสือ 
  More... click0.gif
   
   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
  ความรู้เกี่ยวกับใบยา More... click0.gif
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
  - การต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส More... click0.gif
  - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบ 
  More... click0.gif
  - ความรู้เกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ More... click0.gif
 • ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
 • ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
  แผนบริหารความเสี่ยง More... click0.gif
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ปูพื้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ ๑ More... click0.gif
 • ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
  ความรู้เกียวกับ AEC More... click0.gif
 • ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
  ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก More... click0.gif
 • ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
  ปูพื้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ ๑ More... click0.gif
 • ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
  - โครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี More... click0.gif
 • ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
  - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน เพื่อ AEC More... click0.gif
 • ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
  ปูพื้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ ๑ More... click0.gif
 • ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
  - พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ More... click0.gif

  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 • ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
  ปูพื้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ ๑ More... click0.gif
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
  ปูพื้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ ๑ More... click0.gif
 • ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
  ปูพื้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ ๑ More... click0.gif
 • ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award  PMQA) More... click0.gif
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  AEC (upper  beginner) More... click0.gif
 • ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
  Innovation นวัตกรรม กรมสรรพสามิต More... click0.gif
 • ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
  ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน More... click0.gif
 • ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
  ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน More... click0.gif
 • ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
  ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการประชุม More... click0.gif
  สำนวนภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการประชุม More... click0.gif
 • ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
  English Camp More... click0.gif
 • ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 • ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 • ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
  คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบและควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบกด้วยระบบรหัสอิเล็กทรอนิกส์ More... click0.gif
  คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ ด่านส่งออกปลายทาง  More... click0.gif
  น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่จำหน่ายให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเนื่องและน่านน้ำไทย More... click0.gif
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 • ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 • ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 • ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
  - English vocabulary used in work More... click0.gif
 • ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
  - English vocabulary used in work More... click0.gif
 • ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
  - English vocabulary used in work More... click0.gif 
  -
  ภาวะผู้นำ More... click0.gif
 • ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
  แนวโน้มของกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กร More... click0.gif
   - ฝึกออกเสียง 20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน More... click0.gif
 • ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง More... click0.gif
   
 • ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 • ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

       ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 เพชรสรรพสามิต.jpg

- ผลงานนวัตกรรม Tobacco Easy Acc. รายละเอียด... click0.gif- การฝึกสมาธิเบื้องต้น More... click0.gif