เห็นชอบเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding) การก่อสร้างอาคารเก็บรักษาของกลางและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ click0.gif 

เห็นชอบเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding) การก่อสร้างอาคารเก็บรักษาของกลางและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ รายละเอียด...click0.gif