ร่าง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บรักษาของกลางและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) click0.gif
 

ร่าง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บรักษาของกลางและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) รายละเอียด... click0.gif