การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล click0.gif

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาบุตรของลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด...click0.gif
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รายละเอียด...click0.gif