ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปป็นลูกจ้างชั่วคราว  click0.gif

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก click0.gif