ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต click0.gif

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน click0.gif

คู่มือประชาชน click0.gif

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ click0.gif

ประกาศเจตนารมณ์  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)