เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 


โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ I ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย
สาขาเมืองบุรีรัมย์ I สาขานางรอง I สาขาพุทไธสง I สาขาประโคนชัย

 

 


  


PT copy.jpg
 

 

 

pic_peple1.gif 

 

 

 

 

นายสุดใจ  คนทัตย์
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

 

 

หน.เก่ง-crop.jpg

pic_peple1.gif

 

pic_peple1.gif

หน.โมทย์-crop.jpg

นางสาวพจนารถ บุญราศรี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพศุตม์  เจนไพจิตร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายสากล ภักดีพิมาย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

นายปราโมทย์ อมิตรพ่าย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

หน.นพ-crop.jpg

pic_peple1.gif

 

หน.ทอง-crop.jpg

หัวหน้าสมควร.jpg

นายนพรัตน์ จรรยาวรางกูร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์

-ว่าง-

 

นายทอง มีศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาพุทไธสง

นายสมควร  พลอยดี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

สรรพสามิตพื้นที่สาขาประโคนชัย

 

กลับด้านบน

  
  

    
AUM copy.jpg
 
 

หน.เก่ง-crop.jpg

 

 

 นางสาวพจนารถ  บุญราศรี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

พี่เทพ.jpg

 

พี่อ้อ.jpg

นายสุเทพ  วิบูลย์โยธิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวนุชจรี  รุจิรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พี่นุ่น.jpg

 

พี่หนิง.jpg

นางสาวประนอม  เนินกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางนฐศร  ทานาฤทัย
นักวิชาการสรรพสามิต

pic_peple1.gifpic_peple1.gif ชุดา.jpg 
นางขวัญฤดี กิชัยรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐสุดา กะรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชุดา  โสมแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
somboon.JPG yongyod.JPG anucha.JPG
นายสมบูรณ์  อารีรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายยงยุทธ  รุ่งโรจน์
พนักงานขับรถยนต์

นายอนุชา  นพไธสง
พนักงานขับรถยนต์
  sawat.JPG 
 นายสวัสดิ์  แก้มรัมย์
พนักงานสถานที่
 

กลับด้านบน

     

webportal.jpg
   
 

pic_peple1.gif

 

 

นายพศุตม์  เจนไพจิตร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

พี่เอ้ จัดเก็บ.jpg 

 

supapong.jpg
นางสาวจริญญา  จันทร์เรือง
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

นายศุภพงษ์  เฉลิมราษฎร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ผู้ควบคุมโรงงานสุรา

pic_peple1.gif 
wipada.jpg

-ว่าง-

 

นางสาววิภาดา  สายป้อง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน


พี่เก๋.jpg
 
โรงงานสุรา.jpg 
นางสาวสาวิตรี  รัตน์ปฐมฤกษ์
นักตรวจสอบภาษี
 

นางสาวภัทรชิญา  โสดาบุตร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

pic_peple1.gif

 

 

นางสุภาพร  ประนามะเส
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

พี่ตัก.jpg
 
 
นางสาวกรรณิการ์  เทพอักษรณรงค์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
  

  
     

                                

 

กลับด้านบน

PRAB copy.jpg

 
pic_peple1.gif
 

 

นายสากล ภักดีพิมาย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

พี่ภัท.jpg

 

sommart.JPG

นายภัชญานนท์  นรินทร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

นายสมมาตร  ศิรินคร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

panya.JPG

 

น้ำพุ.jpg 

นายปัญญา  มีโคตรกอง
เจ้าหน้าที่สื่อสาร

 

นางสาวปิยวรรณ จันทร์ผิว
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

napasit.JPG
 
kittipong.JPG
นายณพสิษฐ์  ปลัดวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
 นายกิตติพงษ์  กันรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

  
 
กลับด้านบน

 

K copy.jpg

หน.โมทย์-crop.jpg

นายปราโมทย์ อมิตรพ่าย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ulaiwan.JPG

นางสาวอุไลวรรณ  ตากกระโทก
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

pic_peple1.gif
นางณิชาภา  เรืองประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 

  กลับด้านบน


 

M copy.jpg

 

หน.นพ-crop.jpg

 
 

นายนพรัตน์  จรรยาวรางกูร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานจัดเก็บภาษี

งานปราบปราม

pic_peple1.gif
satid.JPG
tong_l.JPG

นางสาวสุนิสา  วงษ์กิมฮั้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสาธิต  คงคารัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายทองเลื่อน เสาร์ทอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 
pic_peple1.gif
pic_peple1.gif
 

นายปฏิพัทธ์  ชาติศักดิ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นางสาวกัญญาภัค  ศิริสุนทร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
นก เมือง.jpg
pranee.JPG
monsicha.JPG

นางสาวมะปราง  เปาป่า
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปราณี  ศรีบาง
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวมนสิชา  แก้มรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต

พี่เลิศ.jpg 
sureerat.JPG
 
 นายบุญเลิศ  วงษ์มณี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุรีรัตน์  รอยประโคน
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 กลับด้านบน                                          

 

        


N copy.jpg

 
pic_peple1.gif
 
                         -ว่าง- 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานจัดเก็บภาษี

งานปราบปราม

akvee.jpg
pic_peple1.gif
somneang.JPG

นายเอกกวี  พันธุ์รักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพิรมภรณ์  ธิเขียว
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นายสำเนียง สบาย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

supaporn_k.jpg
kanyarat.jpg
tunchanok.jpg

นางสาวสุภาพร เกตุพุดซา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวกัญญารัตน์  โรจนากาศ
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวธัญชนก  จรัสวรรณกร
นักวิชาการสรรพสามิต

พี่มิ้น.jpg
 
dang.JPG
 

นางชัญญาภัค จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

นายวิฑูรย์  เจริญขำ 
พนักงานขับรถยนต์

กลับด้านบน                                                                                                                                                                     

 

PTS copy.jpg

 หน.ทอง-crop.jpg 
 

นายทอง  มีศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาพุทไธสง

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานจัดเก็บภาษี

งานปราบปราม

 
den1.JPG
 
 pic_peple1.gif
bunchat.JPG

นายเด่น  แจ่มใส
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางกัลยาณี  วิเศษสุทธิ์
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นายบุญชาติ  เอี่ยมพรชัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 suntharee.JPG
 พี่แอน.jpg
ratchanok.jpg

นางสาวสุนทรีย์  ประคำไย
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวกาญจนา  คะเลรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต

 นางสาวรัชกร  พลรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต
suntichai.JPG
ปลา พุทไธสง.jpg 
 tun.JPG

นายสันติชัย  อุ้มรัมย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวนิตยา  ศรีมนตรี
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายทัน  การกระสัง
พนักงานขับรถยนต์

 

 กลับด้านบน

P copy.jpg

 
หัวหน้าสมควร.jpg
 
 

 นายสมควร  พลอยดี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตสาขาประโคนชัย

 
งานจัดเก็บภาษี งานบริหารงานทั่วไป งานปราบปราม
 prajak.JPG
 pic_peple1.gif
suriyun.JPG

นายประจักษ์ เย็นทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นางสาวสุภาพร  พลัดภูมิ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นายวิชญ์นุพงษ์  วิสัยศิกร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

พี่หน่อย.jpg
pic_peple1.gif 
 kwanchai.JPG

นางสาวจิราภรณ์  กะรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวปรียานุช สิงห์รัมย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายขวัญชัย พึ่งครบุรี
นักวิชาการสรรพสามิต
  sirisub.jpg
 prathap.JPG
jumlong.JPG 

 นางสาวฐานิตา พรหมเอาะ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายประเทพ  ทรงศิริ
พนักงานขับรถยนต์

นายจำลอง  นาประโคน
พนักงานขับรถยนต์
   
   

 

 

ลับด้านบน