เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 


โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
  1. ฝ่ายอำนวยการ                     เบอร์โทรศัพท์ : 044-611076   เบอร์ภายใน : 733011
  2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี       เบอร์โทรศัพท์ : 044-611076   เบอร์ภายใน : 733021
       - โรงงานสุรา บ.อิมาตร จำกัด
  3. ฝ่ายปราบปราม                     เบอร์โทรศัพท์ : 044-611076   เบอร์ภายใน : 733031
  4. ฝ่ายกฏหมาย                       เบอร์โทรศัพท์ : 044-611076   เบอร์ภายใน : 733041


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 สาขา ดังนี้
  1. สาขาเมืองบุรีรัมย์                  เบอร์โทรศัพท์  : 044-602093  เบอร์ภายใน : 733101
  2. สาขานางรอง                       เบอร์โทรศัพท์  : 044-631726  เบอร์ภายใน : 733201 
  3. สาขาพุทไธสง                      เบอร์โทรศัพท์  : 044-689600  เบอร์ภายใน : 733401
  4. สาขาประโคนชัย                   เบอร์โทรศัพท์  : 044-670655  เบอร์ภายใน : 733301

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ I ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย
สาขาเมืองบุรีรัมย์ I สาขานางรอง I สาขาพุทไธสง I สาขาประโคนชัย

 


  


2.png

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (1).png

 กลับด้านบน

  
  

    

อำนวยการ.png  

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (12).png

กลับด้านบน

     


จัดเก็บภาษี.png    

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (7).png

  
     

 

กลับด้านบน

ปราบปราม.png

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (3).png

  
 
 
กลับด้านบน

 

กฎหมาย.png

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (2).png

  กลับด้านบน

 เมือง.png

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (15).png

 กลับด้านบน                                          
 

         นางรอง.png

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (16).png

กลับด้านบน                                                                                                                                                                     

 

พุทไธสง.png

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (14).png

  กลับด้านบน

ประโคนชัย.png 

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (13).png

ลับด้านบน