เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 


โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ I ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย
สาขาเมืองบุรีรัมย์ I สาขานางรอง I สาขาพุทไธสง I สาขาประโคนชัย

 

 


  


PT copy.jpg
 

 

 

pic_peple1.gif 

 

 

 

 

 -ว่าง-

 

 

หน.เก่ง-crop.jpg

pic_peple1.gif

 

pic_peple1.gif

หน.โมทย์-crop.jpg

นางสาวพจนารถ บุญราศรี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพศุตม์  เจนไพจิตร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายสากล ภักดีพิมาย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

นายปราโมทย์ อมิตรพ่าย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

หน.นพ-crop.jpg

หัวหน้าเกรียงศักดิ์.jpg

 

หน.ทอง-crop.jpg

หัวหน้าสมควร.jpg

นายนพรัตน์ จรรยาวรางกูร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์

นายเกรียงศักดิ์ ไชยคุณ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขานางรอง

 

นายทอง มีศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาพุทไธสง

นายสมควร  พลอยดี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

สรรพสามิตพื้นที่สาขาประโคนชัย

 

กลับด้านบน

  
  

    
AUM copy.jpg
 
 

หน.เก่ง-crop.jpg

 

 

 นางสาวพจนารถ  บุญราศรี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

พี่เทพ.jpg

 

พี่อ้อ.jpg

นายสุเทพ  วิบูลย์โยธิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวนุชจรี  รุจิรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พี่นุ่น.jpg

 

พี่หนิง.jpg

นางสาวประนอม  เนินกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางนฐศร  ทานาฤทัย
นักวิชาการสรรพสามิต

พี่แอน.jpgpic_peple1.gif ชุดา.jpg 
นางสาวกาญจนา  คะเลรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐสุดา กะรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชุดา  โสมแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
somboon.JPG yongyod.JPG anucha.JPG
นายสมบูรณ์  อารีรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายยงยุทธ  รุ่งโรจน์
พนักงานขับรถยนต์

นายอนุชา  นพไธสง
พนักงานขับรถยนต์
  sawat.JPG 
 นายสวัสดิ์  แก้มรัมย์
พนักงานสถานที่
 

กลับด้านบน

     

webportal.jpg
   
 

pic_peple1.gif

 

 

นายพศุตม์  เจนไพจิตร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

พี่เอ้ จัดเก็บ.jpg 

 

supapong.jpg
นางสาวจริญญา  จันทร์เรือง
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

นายศุภพงษ์  เฉลิมราษฎร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ผู้ควบคุมโรงงานสุรา

pic_peple1.gif 
wipada.jpg

-ว่าง-

 

นางสาววิภาดา  สายป้อง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน


พี่เก๋.jpg
 
โรงงานสุรา.jpg 
นางสาวสาวิตรี  รัตน์ปฐมฤกษ์
นักตรวจสอบภาษี
 

นางสาวภัทรชิญา  โสดาบุตร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

pic_peple1.gif

 

 

นางสุภาพร  ประนามะเส
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

พี่ตัก.jpg
 
 
นางสาวกรรณิการ์  เทพอักษรณรงค์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
  

  
     

                                

 

กลับด้านบน

PRAB copy.jpg

 
pic_peple1.gif
 

 

นายสากล ภักดีพิมาย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

พี่ภัท.jpg

 

sommart.JPG

นายภัชญานนท์  นรินทร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

นายสมมาตร  ศิรินคร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

panya.JPG

 

น้ำพุ.jpg 

นายปัญญา  มีโคตรกอง
เจ้าหน้าที่สื่อสาร

 

นางสาวปิยวรรณ จันทร์ผิว
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

napasit.JPG
 
kittipong.JPG
นายณพสิษฐ์  ปลัดวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
 นายกิตติพงษ์  กันรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

  
 
กลับด้านบน

 

K copy.jpg

หน.โมทย์-crop.jpg

นายปราโมทย์ อมิตรพ่าย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ulaiwan.JPG

นางสาวอุไลวรรณ  ตากกระโทก
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

pic_peple1.gif
นางณิชาภา  เรืองประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 

  กลับด้านบน


 

M copy.jpg

 

หน.นพ-crop.jpg

 
 

นายนพรัตน์  จรรยาวรางกูร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานจัดเก็บภาษี

งานปราบปราม

pic_peple1.gif
satid.JPG
tong_l.JPG

-ว่าง-

นายสาธิต  คงคารัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายทองเลื่อน เสาร์ทอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 
pic_peple1.gif
pic_peple1.gif
 

-ว่าง-

-ว่าง-

นก เมือง.jpg
pranee.JPG
monsicha.JPG

นางสาวมะปราง  เปาป่า
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปราณี  ศรีบาง
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวมนสิชา  แก้มรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต

พี่เลิศ.jpg 
sureerat.JPG
yongyod.JPG
 นายบุญเลิศ  วงษ์มณี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุรีรัตน์  รอยประโคน
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายยงยุทธ  รุ่งโรจน์
พนักงานขับรถยนต์

 กลับด้านบน                                          

 

        


N copy.jpg

 
หัวหน้าเกรียงศักดิ์.jpg
 
 

นายเกรียงศักดิ์ ไชยคุณ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขานางรอง

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานจัดเก็บภาษี

งานปราบปราม

akvee.jpg
pic_peple1.gif
somneang.JPG

นายเอกกวี  พันธุ์รักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพิรมภรณ์  ธิเขียว
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นายสำเนียง สบาย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

supaporn_k.jpg
kanyarat.jpg
tunchanok.jpg

นางสาวสุภาพร เกตุพุดซา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวกัญญารัตน์  โรจนากาศ
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวธัญชนก  จรัสวรรณกร
นักวิชาการสรรพสามิต

พี่มิ้น.jpg
 
dang.JPG
 

นางชัญญาภัค จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

นายวิฑูรย์  เจริญขำ 
พนักงานขับรถยนต์

กลับด้านบน                                                                                                                                                                     

 

PTS copy.jpg

 หน.ทอง-crop.jpg 
 

นายทอง  มีศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาพุทไธสง

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานจัดเก็บภาษี

งานปราบปราม

 
den1.JPG
 
 pic_peple1.gif
bunchat.JPG

นายเด่น  แจ่มใส
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางกัลยาณี  วิเศษสุทธิ์
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นายบุญชาติ  เอี่ยมพรชัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 suntharee.JPG
 pic_peple1.gif
ratchanok.jpg

นางสาวสุนทรีย์  ประคำไย
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

-ว่าง-

 นางสาวรัชกร  พลรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต
suntichai.JPG
ปลา พุทไธสง.jpg 
 tun.JPG

นายสันติชัย  อุ้มรัมย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวนิตยา  ศรีมนตรี
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายทัน  การกระสัง
พนักงานขับรถยนต์

 

 กลับด้านบน

P copy.jpg

 
หัวหน้าสมควร.jpg
 
 

 นายสมควร  พลอยดี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตสาขาประโคนชัย

 
งานจัดเก็บภาษี งานบริหารงานทั่วไป งานปราบปราม
 prajak.JPG
 prajak.JPG
suriyun.JPG

นายประจักษ์ เย็นทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายประจักษ์  เย็นทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายวิชญ์นุพงษ์  วิสัยศิกร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

พี่หน่อย.jpg
pic_peple1.gif 
 pic_peple1.gif

นางสาวจิราภรณ์  กะรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวปรียานุช สิงห์รัมย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวสุภาพร  พลัดภูมิ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

  sirisub.jpg
 prathap.JPG
 kwanchai.JPG

 นางสาวฐานิตา พรหมเอาะ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายประเทพ  ทรงศิริ
พนักงานขับรถยนต์

 
นายขวัญชัย พึ่งครบุรี
นักวิชาการสรรพสามิต
 jumlong.JPG 
 นายจำลอง  นาประโคน
พนักงานขับรถยนต์
 

 

 

ลับด้านบน