เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 


โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
  1. ฝ่ายอำนวยการ                     เบอร์โทรศัพท์ : 044-611076   เบอร์ภายใน : 733011
  2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี       เบอร์โทรศัพท์ : 044-611076   เบอร์ภายใน : 733021
       - โรงงานสุรา บ.อิมาตร จำกัด
  3. ฝ่ายปราบปราม                     เบอร์โทรศัพท์ : 044-611076   เบอร์ภายใน : 733031
  4. ฝ่ายกฏหมาย                       เบอร์โทรศัพท์ : 044-611076   เบอร์ภายใน : 733041


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 สาขา ดังนี้
  1. สาขาเมืองบุรีรัมย์                  เบอร์โทรศัพท์  : 044-602093  เบอร์ภายใน : 733101
  2. สาขานางรอง                       เบอร์โทรศัพท์  : 044-631726  เบอร์ภายใน : 733201 
  3. สาขาพุทไธสง                      เบอร์โทรศัพท์  : 044-689600  เบอร์ภายใน : 733401
  4. สาขาประโคนชัย                   เบอร์โทรศัพท์  : 044-670655  เบอร์ภายใน : 733301

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ I ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย
สาขาเมืองบุรีรัมย์ I สาขานางรอง I สาขาพุทไธสง I สาขาประโคนชัย

 


  


2.png

1.png

 กลับด้านบน

  
  

    

อำนวยการ.png  

13.png

กลับด้านบน

     


จัดเก็บภาษี.png    

10.png

  
     

 

กลับด้านบน

ปราบปราม.png

  
 
 
กลับด้านบน7.png

 

กฎหมาย.png

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (24).png

  กลับด้านบน

 เมือง.png

11.png

 กลับด้านบน                                          
 

         นางรอง.png

12.png

กลับด้านบน                                                                                                                                                                     

 

พุทไธสง.png

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (26).png

  กลับด้านบน

ประโคนชัย.png 

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ (25).png

ลับด้านบน