เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 


โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
  1. ฝ่ายอำนวยการ
                2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
                          - โรงงานสุรา บ.อิมาตร จำกัด
  3. ฝ่ายปราบปราม
4. ฝ่ายกฏหมาย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 สาขา ดังนี้
      1. สาขาเมืองบุรีรัมย์
  2. สาขาพุทไธสง
 3. สาขานางรอง
     4. สาขาประโคนชัย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ I ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย
สาขาเมืองบุรีรัมย์ I สาขานางรอง I สาขาพุทไธสง I สาขาประโคนชัย

 


  


PT copy.jpg
 

 

 

ส.บุญสืบ.jpg 

 

 

 

 

นายบุญสืบ  ศรีแก้ว
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

 

 

หน.เก่ง-crop.jpg

pic_peple1.gif

 

pic_peple1.gif

หน.โมทย์-crop.jpg

นางสาวพจนารถ บุญราศรี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายสากล ภักดีพิมาย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

นายปราโมทย์ อมิตรพ่าย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

หน.นพ-crop.jpg

หน.สาโรจน์.jpg

 

หน.ทอง-crop.jpg

หัวหน้าสมควร.jpg

นายนพรัตน์ จรรยาวรางกูร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์

นายสาโรจน์  ชินโคตร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขานางรอง

 

นายทอง มีศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาพุทไธสง

นายสมควร  พลอยดี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

สรรพสามิตพื้นที่สาขาประโคนชัย

 

กลับด้านบน

  
  

    
AUM copy.jpg
 
 

หน.เก่ง-crop.jpg

 

 

 นางสาวพจนารถ  บุญราศรี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

pic_peple1.gif

 

พี่อ้อ.jpg

นางสาวละมัย  มนตรีโพธิ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวนุชจรี  รุจิรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พี่นุ่น.jpg

 

พี่หนิง.jpg

นางสาวประนอม  เนินกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางนฐศร  ทานาฤทัย
นักวิชาการสรรพสามิต

ขวัญ.jpg นัด.jpgชุดา.jpg 
นางขวัญฤดี กิชัยรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐสุดา กะรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชุดา  โสมแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
somboon.JPG yongyod.JPG anucha.JPG
นายสมบูรณ์  อารีรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายยงยุทธ  รุ่งโรจน์
พนักงานขับรถยนต์

นายอนุชา  นพไธสง
พนักงานขับรถยนต์
 pic_peple1.gif sawat.JPGjumlong.JPG 
 นายดิลก  กอนรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
นายสวัสดิ์  แก้มรัมย์
พนักงานสถานที่
 
นายจำลอง  นาประโคน
พนักงานขับรถยนต์
 

กลับด้านบน

     

 
webportal.jpg
   
 

pic_peple1.gif

 

 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

pic_peple1.gif supapong.jpg
นางสาวนาตยา  ทองมหา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 

นายศุภพงษ์  เฉลิมราษฎร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ผู้ควบคุมโรงงานสุรา

พี่เอ้ จัดเก็บ.jpg 

 

wipada.jpg
นางสาวจริญญา  จันทร์เรือง
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

นางสาววิภาดา  สายป้อง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

พี่เก๋.jpg 
โรงงานสุรา.jpg

นางสาวสาวิตรี  รัตน์ปฐมฤกษ์
นักตรวจสอบภาษี

 

นางสาวภัทรชิญา  โสดาบุตร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

pic_peple1.gif
 
 

นางสุภาพร  ประนามะเส
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

พี่ตัก.jpg

 

 

นางสาวกรรณิการ์  เทพอักษรณรงค์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

  

 

  
     

                                

 

กลับด้านบน

PRAB copy.jpg

 
pic_peple1.gif
 

 

นายสากล ภักดีพิมาย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 
พี่ภัท.jpg

 

sommart.JPG

นายภัชญานนท์  นรินทร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

นายสมมาตร  ศิรินคร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

panya.JPG
 
น้ำพุ.jpg 

นายปัญญา  มีโคตรกอง
เจ้าหน้าที่สื่อสาร

 

นางสาวปิยวรรณ จันทร์ผิว
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

napasit.JPG
 
kittipong.JPG
นายณพสิษฐ์  ปลัดวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
 นายกิตติพงษ์  กันรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

  
 
 
กลับด้านบน

 

 
K copy.jpg

หน.โมทย์-crop.jpg

นายปราโมทย์ อมิตรพ่าย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ulaiwan.JPG

นางสาวอุไลวรรณ  ตากกระโทก
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

pic_peple1.gif
นายวาริพันธน์  คุณดิลกสังวร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
 
 

  กลับด้านบน


 

M copy.jpg

 

หน.นพ-crop.jpg

 
 

นายนพรัตน์  จรรยาวรางกูร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานจัดเก็บภาษี

งานปราบปราม

pic_peple1.gif
pic_peple1.gif
tong_l.JPG

นางสาวจุฑามาศ  จงหมื่นไวย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางกัลยาณี  วิเศษสุทธิ์
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นายทองเลื่อน เสาร์ทอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 
pic_peple1.gif
pic_peple1.gif
 

นายปฏิพัทธ์  ชาติศักดิ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นางสาวกัญญาภัค  ศิริสุนทร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
นก เมือง.jpg
pranee.JPG
monsicha.JPG

นางสาวมะปราง  เปาป่า
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปราณี  ศรีบาง
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวมนสิชา  แก้มรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต

พี่เลิศ.jpg 
sureerat.JPG
 
 นายบุญเลิศ  วงษ์มณี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุรีรัตน์  รอยประโคน
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 
กลับด้านบน                                          

 

        


 
N copy.jpg

 
หน.สาโรจน์.jpg
 
               นายสาโรจน์  ชินโคตร
      นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
        สรรพสามิตพื้นที่สาขานางรอง
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานจัดเก็บภาษี

งานปราบปราม

akvee.jpg
pic_peple1.gif
somneang.JPG

นายเอกกวี  พันธุ์รักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวแววเดือน  พลหาญ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นายสำเนียง สบาย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

supaporn_k.jpg
kanyarat.jpg
tunchanok.jpg

นางสาวสุภาพร เกตุพุดซา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวกัญญารัตน์  โรจนากาศ
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวธัญชนก  จรัสวรรณกร
นักวิชาการสรรพสามิต

pic_peple1.gif
 
 
 
dang.JPG
 

นางณิชาภา  เรืองประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นายวิฑูรย์  เจริญขำ 
พนักงานขับรถยนต์

กลับด้านบน                                                                                                                                                                     

 

PTS copy.jpg

 หน.ทอง-crop.jpg 
 

นายทอง  มีศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาพุทไธสง

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานจัดเก็บภาษี

งานปราบปราม

 
den1.JPG
 
 satid.JPG
suriyun.JPG

นายเด่น  แจ่มใส
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 นายสาธิต  คงคารัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายวิชญ์นุพงษ์  วิสัยศิกร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 suntharee.JPG
 พี่แอน.jpg
ratchanok.jpg

นางสาวสุนทรีย์  ประคำไย
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวกาญจนา  คะเลรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต

 นางสาวรัชกร  พลรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต
suntichai.JPG
 pic_peple1.gif
 tun.JPG

นายสันติชัย  อุ้มรัมย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาววรรทิยา  ไปแดน
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
 

นายทัน  การกระสัง
พนักงานขับรถยนต์

 

 กลับด้านบน

P copy.jpg

 
หัวหน้าสมควร.jpg
 
 

 นายสมควร  พลอยดี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตสาขาประโคนชัย

 
งานจัดเก็บภาษี งานบริหารงานทั่วไป งานปราบปราม
 prajak.JPG
 pic_peple1.gif
 bunchat.JPG

นายประจักษ์ เย็นทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

-ว่าง-

นายบุญชาติ  เอี่ยมพรชัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

พี่หน่อย.jpg
pic_peple1.gif 
 kwanchai.JPG

นางสาวจิราภรณ์  กะรัมย์
นักวิชาการสรรพสามิต

 นางสาวศศิกัญญา  พิมพ์สุ
  เจ้าพนักงานสรรพสามิต
 

นายขวัญชัย พึ่งครบุรี
นักวิชาการสรรพสามิต
  sirisub.jpg
 prathap.JPG
 

 นางสาวฐานิตา พรหมเอาะ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายประเทพ  ทรงศิริ
พนักงานขับรถยนต์

 
   

 

 

ลับด้านบน