เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

 mahasarakham_boss.png

 

 

นายบุญสืบ  ศรีแก้ว

นายสุดใจ  คนทัตย์

 

 

 

นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา

 

 

17 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

28 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2561

 

 

 

2 มี.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2560

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นางนางดรุณี จารุภูมิ

3 มิ.ย. 2554 - 2 มี.ค. 2557

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นางรัตติกร พิริยะพงษ์

1 ก.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2553

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายชัยโรจน์ ตรีภพ

1 มิ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2552

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

ร้อยโทนิพนธ์ พันธ์นวล

1 พ.ย. 2545 - 30 พ.ค. 2550

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายชนรรจน์ อินทระ

ปี พ.ศ. 2545

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายปรีชา สกลนุรักษ์

ปี พ.ศ. 2543 - 2544

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายประเสริฐ ถนอมศักดิ์

ปี พ.ศ. 2542

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายอำนาจ ผกาขยาย

ปี พ.ศ. 2539 - 2541

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายผจง โรจนวิศิษฐ์

ปี พ.ศ. 2538

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายภิรมย์ ผลชีวิน

ปี พ.ศ. 2536 - 2537

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายสมเกียรติ ณ นครพนม

ปี พ.ศ. 2534 - 2535

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายมานพ รัตนสูงเนิน

ปี พ.ศ. 2532 - 2533

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายสหายราษฎร์ ณ นครพนม

ปี พ.ศ. 2531 - 2532

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายประพัฒน์ โพธิ์เวชกุล

ปี พ.ศ. 2529 - 2530

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายสนิท พันธุ์ครุฑ

ปี พ.ศ. 2527 - 2528

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายณรงค์ ฤกษ์รัตน์

ปี พ.ศ. 2525 - 2526

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายแผ้ว ยิ้มประเสริฐ

ปี พ.ศ. 2524

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายถนอม เนียมศิริ

ปี พ.ศ. 2522 - 2523

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายเกรียงศักดิ์ ชุมพลวงศ์

ปี พ.ศ. 2520 - 2521

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายวิศาล ปฏิทัศน์

ปี พ.ศ. 2517 - 2519

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายกิจจา กิจจาหาญ

ปี พ.ศ. 2516 - 2517

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายแสวง โสภวงศ์

ปี พ.ศ. 2512 - 2515

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายแสวง โสภวงศ์

ปี พ.ศ. 2493 - 2500

Rg1-footer.jpg