เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  


 map_br_dist_road.gif

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 สาขา และโรงงานสุรา 1 แห่ง  ดังนี้ 

 

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์

>>ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 72/1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0 4460 2093 มีพื้นที่ความรับ   ผิดชอบทั้งหมด 6 อำเภอ คือ
1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2. อำเภอลำปลายมาศ
3. อำเภอกระสัง
4. อำเภอห้วยราช
5. อำเภอคูเมือง และ
6. อำเภอบ้านด่าน

2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขานางรอง

>>ตั้งอยู่เลขที่ 781/23-24 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 0 4463 1726 มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด  7 อำเภอคือ 
1. อำเภอนางรอง 
2. อำเภอหนองกี่ 
3. อำเภอหนองหงส์ 
4. อำเภอโนนสุวรรณ
5. อำเภอปะคำ 
6. อำเภอโนนดินแดง และ
7. อำเภอชำนิ

3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง

>>ตั้งอยู่เลขที่ 548/6 หมู่ที่ 1 ถนนสายบุรีรัมย์ – พุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์ 0 4468 9600 มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด 5 อำเภอ คือ 
1. อำเภอพุทไธสง 
2. อำเภอสตึก 
3. อำเภอนาโพธิ์ 
4. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  และ
5. อำเภอแคนดง

4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย

>>ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย ถนนสายโชคชัย–เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.  0  4467  0655
มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด 5 อำเภอ คือ 
1.อำเภอประโคนชัย 
2.อำเภอบ้านกรวด 
3.อำเภอละหานทราย 
4.อำเภอพลับพลาชัย  และ
5.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

5. สำนักงานสรรพสามิตโรงงานสุราพื้นที่บุรีรัมย์

>>ตั้งอยู่ภายในโรงงานสุรา บริษัท อธิมาตร จำกัด ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โทร. 0 4468 1224