สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S__348430348_0.jpg

“การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีธรสุทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณโครงการก่อสร้างอาคาร ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จังหวัดบึงกาฬ โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในการบูรณาการการทำงานร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

uatucm528712.jpg

สรรพสามิตปรับลดอัตราภาษี ไวน์ สุราแช่ และสถานบริการหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและใช้จ่าย มีผล 23 ก.พ. นี้

สรรพสามิตปรับลดอัตราภาษี ไวน์ สุราแช่ และสถานบริการหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและใช้จ่าย มีผล 23 ก.พ. นี้
กรมสรรพสามิตสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยมาตรการด้านภาษี ปรับลดอัตราภาษีไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ พร้อมนำนวัตกรรมการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
​​ ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย ตามที่กรมสรรพสามิต ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังได้เสนอ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 นั้น ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดยการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต ไวน์ สุราแช่ และสถานบริการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Tourist Destination) หรือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านร้านอาหารและภัตตาคารที่มีคุณภาพ สร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเสริมจุดแข็งด้านราคาในระดับภูมิภาค นำไปสู่การเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้แวะเวียนมาเที่ยวและใช้จ่ายกันได้อย่างยั่งยืน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดการจัดเก็บอัตราภาษี ดังนี้
ไวน์และฟรุตไวน์
​​- ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท ที่ 10% และราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ที่ 0% ปรับเป็นจัดเก็บอัตราเดียวที่ 5% และปรับลดอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ จาก 1,500 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี เหลือ 1,000 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี
​- ฟรุตไวน์ หรือสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่น หรือไวน์องุ่น เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท ที่ 10% และราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ที่ 0% ปรับลดเหลือ 0% ทั้งหมด และอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นอัตราเดิม 900 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี
สุราแช่
​​- สุราแช่พื้นเมือง เช่น อุ กะแช่ สาโท ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ที่ 10% ปรับลดเหลือ 0% ขณะที่ภาษีตามปริมาณเก็บในอัตราเท่าเดิม 150 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ที่ 100 ดีกรี
​​- สุราแช่ที่มีสุรากลั่นผสมและมีแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี ให้เก็บภาษีตามมูลค่า ที่ 10% เท่าเดิม และปรับขึ้นภาษีตามปริมาณจากเดิม 150 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี เป็น 255 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ที่ 100 ดีกรี
สถานบริการ
​​- สถานบริการ หรือหย่อนใจ อาทิ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับบาร์ ค็อกเทลเลาจน์ ฯลฯ นั้นมีการปรับลดอัตราภาษีจาก 10% เป็น 5% ของรายรับ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราแช่นั้น จะส่งผลทำให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเหมาะสม เป็นสากล และช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากเป็นมาตรการที่จูงใจด้านราคาเพื่อให้เกิดการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในการใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวและใช้เวลาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น สำหรับในส่วนของการปรับลดอัตราภาษีให้สถานบริการ จะเป็นมาตรการระยะสั้น มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้กลับมาฟื้นตัว และส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
ดร. เอกนิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับการบริการที่ตรงใจ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามายกระดับการชำระภาษีให้มีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งจะมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลดขั้นตอน ลดเอกสาร เพื่อสร้างความเป็นสากลตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

 

 

S__54231092_0.jpg

งานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนายโกวิท ศรีธรสุทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2567 ประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ริมโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ มีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี

 

 

S__54124595_0.jpg

สรรพสามิตครบรอบ 92 ปี ย้ำชัดพลิกบทบาท ก้าวสู่กรม ESGเน้นนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อม สังคม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเดินหน้าประเทศสู่ความยั่งยืน

กรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี ตอกย้ำการพลิกบทบาทสำคัญก้าวสู่กรม ESG ชูยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

 

 

112460_0.jpg

โครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มอบหมายให้นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ณ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ทั้งนี้ได้แนะนำให้ความรู้สินค้าในพิกัดกฎหมายสรรพสามิต วิธีการตรวจสอบ แสตมป์สุราและแสตมป์ยาสูบปลอมกับประชาชน โดยมีนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี

ประกาศสอบผลสอบ นวก 2567_page-0001.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา

ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามบัญชีแนบท้ายนี้ สามารถอ่านดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

S__53698570_0.jpg

📣ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา วันเวลา สถานที่สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแล้ว กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ จึงขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป (สอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ตามบัญชีแนบท้ายนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 

 

 

 

43565_0.jpg

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย ตามแนวทางที่กรมสรรพสามิตกำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ชั้น 2 ศุนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว