สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

                    1. แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย   Download 

 

                    2. แนวทางการจัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   Download 

 

                    3. แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตของกรมสรรพสามิต (BCP of Excise Department) พ.ศ. 2563   Download

 

                    4. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน Version 2.0   Download

 

                    5. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563   Download

 

                    6. เอกสารแสดงวิธีการรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานของกระบวนงานที่กำหนดไว้
                    ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

                               6.1 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1 
                             สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี
2   
Download                          

                         6.2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่   Download

                               6.3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา   Download

                         6.4 เอกสารแสดงระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน (ส่วนที่ปรับปรุง)   Download

 

                     7. คู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   Download