ประกาศราคากลางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

     โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

          -   แบบ ปปช.01

          -   บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ปร.5 ,ปร.6 ,ปร.4)


-