สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ดาวน์โหลด

pdf.png หนังสือมอบอำนาจ

pdf.png หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ขายสุรา

pdf.png เขต Zoning ห้ามจำหน่ายสุรา ภายในจังหวัดบึงกาฬ