ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  
Prakad2.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ : ผู้บันทึกข้อมูล 

3_vayupak.jpg
ประชาสัมพันธ์ปฏิญญาวายุภักษ์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ : ผู้บันทึกข้อมูล 

buengkan_Page_1.jpg
เรื่อง ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.bmp
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัลบการประเมินสมรรถนะภาพ
ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

pa_gard1.jpg
เรื่อง ประกาศกรมสรรพสามิตรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

buengkan_Page_1.jpg
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

4851_Page_2.jpg
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล