สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
    การดำเนินการ/การให้บริการของกรมสรรพสามิต
  •