สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

 • แผนงานประจำปีสำนักงานสรรพสามิต 2565 
 • แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
 • แผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพื่อรองรับการเปิดประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน
 • แผนยุทธศาสตร์ประจำปี
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • รายงานผลการดำเนินงาน
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
  • รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560