เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

 

 

          โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
 
ผู้บริหาร| ฝ่ายอำนวยการ| ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายป้องกันและปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย| สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา
 
ผู้บริหาร
prasong.jpg


นายประสงค์  ศิริมณฑล

สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ


 
webportal16200006662.jpg วีระ แกล้วกสิกรรม.jpg พรวิศณุ เหล่าม่วง.jpg ชัชวาลย์ สิทธิวงศ์.jpg ทองหล่อ บังฆะฮาด.jpg  

- ว่าง -

นายวีระ  แกล้วกสิกรรม

นายพรวิศณุ เหล่าม่วง

  นายชัชวาลย์ สิทธิวงศ์ นายทองหล่อ บังฆะฮาด  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา    
 
 

 Rg1-footer.jpg

ฝ่ายอำนวยการ
 
webportal16200006662.jpg

- ว่าง -
นัก
จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   
กัญญภัทร บึงราษฎร์.jpg   อนัญญา กาจนาวดีพงศ์.jpg webportal16200006662.jpg   

นางสาวกัญญภัทร บึงราษฎร์

นางสาวอนัญญา  กาญจนาวดีพงษ์ - ว่าง -  
นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์  
       
 จิรภา มุ่งงาม.jpg wilaiwan.jpg   คุมบาง พรมพิราษฎร์.jpg  
นางสาวจิรภา มุ่งงาม นางสาววิไลวรรณ  อินอุ่นโชติ นายคุมบาง พรมพิราษฎร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์  
       
    วีระชาติ หาญคำหล้า.jpg  
    นายวีระชาติ  หาญคำหล้า  
     พนักงานขับรถยนต์  
       
    อนุชิต  ศรีสงคราม.jpg  
    นายอนุชิต  ศรีสงคราม  
    พนักงานขับรถยนต์  
       

กลับด้านบน

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 
วีระ แกล้วกสิกรรม.jpg

นายวีระ  แกล้วกสิกรรม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

   

 

 

webportal16200006662.jpg  รัตนาภรณ์ มีนา.jpg      

- ว่าง -

นางสาวรัตนาภรณ์ มีนา

 

   
 นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ  นักวิชาการสรรพสามิต

 

 
       
บังอร บุญแปลง.jpg paramate.jpg    
นางสาวบังอร บุญแปลง นายปรเมษฐ  สุขะปรเมษฐ    
นักตรวจสอบภาษี นักวิชาการสรรพสามิต    
       
  อาทิตย์ เชียงคำ.jpg    
  นายอาทิตย์  เชียงคำ    
  เจ้าพนักงานสรรพสามิต    

 

 

กลับด้านบน

 

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
 
พรวิศณุ เหล่าม่วง.jpg
นายพรวิศณุ เหล่าม่วง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 
 
  สราวลี  ศรีสงคราม.jpg  
     นางสราวลี ศรีสงคราม    
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน      
         
     พชรดนัย ศรีนุกูล.jpg    
       นายพชรดนัย ศรีนุกูล      
      นักวิชาการสรรพสามิต        

กลับด้านบน

 

 

ฝ่ายกฎหมาย
 
ชัชวาลย์ สิทธิวงศ์.jpg

นายชัชวาลย์  สิทธิวงศ์
เจ้าพนังานสรรพสามิตอาวุโส

   
กาญจน์ชนก ชัยกัณหา.jpg   ประภาพรรณ หลายเจริญ.jpg  

นายกาญจน์ชนก  ชัยกัญหา

นางประภาพรรณ  หลายเจริญ  
นิติกร นักวิชาการสรรพสามิต  
     

 Rg1-footer.jpg

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา  
   
ทองหล่อ บังฆะฮาด.jpg  

นายทองหล่อ  บังฆะฮาด
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 
   
งานอำนวยการ งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม    
     
poomarin.jpg    chinakorn.jpg  โกวิท  ศรีธรสุทธิ์.jpg   

นายภูมรินทร์  ไพรวิจารณ์

  นายชินกร  สุพร นายโกวิท  ศรีธรสุทธิ์  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
         
 พรรษชล  โคตรทะแก.jpg   วัทธิกร ศรีหะไตย.jpg   webportal16200006662.jpg  
นางสาวพรษชล  โครตทะแก   นายวัทธิกร  ศรีหะไตร - ว่าง -  
เจ้าพนักงานธุรการ   นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
         
 สนิท  แก้วเทพ.jpg        
 นายสนิท  แก้วเทพ        
 พนักงานขับรถยนต์        
         
         
         

กลับด้านบน