สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

 

 

 

          โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
 
ผู้บริหาร| ฝ่ายอำนวยการ| ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย| สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา
 
ผู้บริหาร
ส คมวิช.jpg


นายคมวิช  สุขพจนี

สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ


 
- ว่าง -.jpg หน นิศานาถ.jpg พรวิศณุ เหล่าม่วง.jpg สราวลี ศรีสงคราม.jpg ทองหล่อ บังฆะฮาด.jpg  

- ว่าง -

นางนิศานาถ บุญสม

นายพรวิศณุ เหล่าม่วง

  นางสราวลี ศรีสงคราม  นายทองหล่อ บังฆะฮาด  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา    
 
 

 

ฝ่ายอำนวยการ
 
webportal16200006662.jpg

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   
กัญญาภัทร.jpg   อนัญญา.jpg ศุภชัย.jpg   

นางสาวกัญญภัทร บึงราษฎร์

นางสาวอนัญญา  กาญจนาวดีพงษ์ นายศุภชัย หลอดอุปโป  
นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์  
       
 พินนภา ทองกรอบ.jpg วิไลวรรณ อินอุ่นโชติ.jpg   ธีระพงศ์.jpg  
นางสาวพินนภา ทองกรอบ นางสาววิไลวรรณ  อินอุ่นโชติ นายธีระพงศ์ ต้นศรี  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์  
       
    วีระชาติ หาญคำหล้า.jpg  
    นายวีระชาติ  หาญคำหล้า  
     พนักงานขับรถยนต์  
       
    อนุชิต  ศรีสงคราม.jpg  
    นายอนุชิต  ศรีสงคราม  
    พนักงานขับรถยนต์  
       

กลับด้านบน

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 
นิศานาถ บุญสม.jpg

นางนิศานาถ บุญสม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

   

 

 

 วิลาวัลย์ ฤกษ์ชัย.jpg  รัตนาภรณ์ มีนา.jpg      
นางสาววิลาวัลย์ ฤกษ์ชัย นางสาวรัตนาภรณ์ มีนา

 

   
 นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ  นักวิชาการสรรพสามิต

 

 
       
 นางสาวจิรภา มุ่งงาม.jpg บังอร บุญแปลง.jpg    
นางสาวจิรภา มุ่งงาม นางสาวบังอร บุญแปลง    
นักตรวจสอบภาษี นักวิชาการสรรพสามิต    
       
  ปรเมษฐ  สุขะปรเมษฐ.jpg    
  นายปรเมษฐ  สุขะปรเมษฐ    
 

นักวิชาการสรรพสามิต  

   
  อาทิตย์ เชียงคำ.jpg    
  นายอาทิตย์  เชียงคำ    
  เจ้าพนักงานสรรพสามิต    

 

 

กลับด้านบน

 

ฝ่ายปราบปราม
 
พรวิศณุ เหล่าม่วง.jpg
นายพรวิศณุ เหล่าม่วง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 
 
  เกียรติศักดิ์  สุขเจริญ.jpg  
     นายเกียรติศักดิ์ สุขเจริญ    
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน      
         
     พชรดนัย ศรีนุกูล.jpg    
       นายพชรดนัย ศรีนุกูล      
      นักวิชาการสรรพสามิต        

กลับด้านบน

 

 

ฝ่ายกฎหมาย
 
สราวลี ศรีสงคราม.jpg

นางสราวลี ศรีสงคราม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

   
 กาญจน์ชนก ชัยกัณหา.jpg  ประภาพรรณ หลายเจริญ.jpg  

นายกาญจน์ชนก  ชัยกัญหา

นางประภาพรรณ  หลายเจริญ  
นิติกร นักวิชาการสรรพสามิต  
     

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา  
   
ทองหล่อ บังฆะฮาด.jpg  

นายทองหล่อ  บังฆะฮาด
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 
   
งานอำนวยการ งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม    
     
webportal16200006662.jpg    ชินกร  สุพร.jpg  โกวิท  ศรีธรสุทธิ์.jpg   

- ว่าง -

  นายชินกร  สุพร นายโกวิท  ศรีธรสุทธิ์  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
         
 พรรษชล  โคตรทะแก.jpg   วัทธิกร ศรีหะไตย.jpg   วาทิต เนยชัยภูมิ.jpg  
นางสาวพรษชล  โครตทะแก   นายวัทธิกร  ศรีหะไตร นายวาทิต เนยชัยภูมิ  
เจ้าพนักงานธุรการ   นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
         
 พงษ์สนิท  แก้วเทพ.jpg        
 นายพงษ์สนิท  แก้วเทพ        
 พนักงานขับรถยนต์        
         
         
         

กลับด้านบน