เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

 

 

          โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
 
ผู้บริหาร| ฝ่ายอำนวยการ| ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายป้องกันและปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย| สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา
 
ผู้บริหาร
ประสงค์  ศิริมณฑล.jpg


นายประสงค์  ศิริมณฑล

สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ


 
webportal16200006662.jpg นิศานาถ บุญสม.jpg พรวิศณุ เหล่าม่วง.jpg อำนาจ สุนทรารชุน.jpg ทองหล่อ บังฆะฮาด.jpg  

- ว่าง -

นางนิศานาถ บุญสม

นายพรวิศณุ เหล่าม่วง

  นายอำนาจ สุนทรารชุน นายทองหล่อ บังฆะฮาด  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา    
 
 

 Rg1-footer.jpg

ฝ่ายอำนวยการ
 
webportal16200006662.jpg

- ว่าง -
นัก
จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   
กัญญภัทร บึงราษฎร์.jpg   อนัญญา กาจนาวดีพงศ์.jpg ศุภชัย หลอดอุปโป.jpg   

นางสาวกัญญภัทร บึงราษฎร์

นางสาวอนัญญา  กาญจนาวดีพงษ์ นายศุภชัย หลอดอุปโป  
นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์  
       
 จิรภา มุ่งงาม.jpg วิไลวรรณ  อินอุ่นโชติ.jpg   ธีระพงศ์ ต้นศรี.jpg  
นางสาวจิรภา มุ่งงาม นางสาววิไลวรรณ  อินอุ่นโชติ นายธีระพงศ์ ต้นศรี  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์  
       
    วีระชาติ หาญคำหล้า.jpg  
    นายวีระชาติ  หาญคำหล้า  
     พนักงานขับรถยนต์  
       
    อนุชิต  ศรีสงคราม.jpg  
    นายอนุชิต  ศรีสงคราม  
    พนักงานขับรถยนต์  
       

กลับด้านบน

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 
นิศานาถ บุญสม.jpg

นางนิศานาถ บุญสม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

   

 

 

 วิลาวัลย์ ฤกษ์ชัย.jpg  รัตนาภรณ์ มีนา.jpg      

นางสาววิลาวัลย์  ฤกษ์ชัย

นางสาวรัตนาภรณ์ มีนา

 

   
 นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ  นักวิชาการสรรพสามิต

 

 
       
บังอร บุญแปลง.jpg ปรเมษฐ  สุขะปรเมษฐ.jpg    
นางสาวบังอร บุญแปลง นายปรเมษฐ  สุขะปรเมษฐ    
นักตรวจสอบภาษี นักวิชาการสรรพสามิต    
       
  อาทิตย์ เชียงคำ.jpg    
  นายอาทิตย์  เชียงคำ    
  เจ้าพนักงานสรรพสามิต    

 

 

กลับด้านบน

 

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
 
พรวิศณุ เหล่าม่วง.jpg
นายพรวิศณุ เหล่าม่วง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 
 
  สราวลี  ศรีสงคราม.jpg  
     นางสราวลี ศรีสงคราม    
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน      
         
     พชรดนัย ศรีนุกูล.jpg    
       นายพชรดนัย ศรีนุกูล      
      นักวิชาการสรรพสามิต        

กลับด้านบน

 

 

ฝ่ายกฎหมาย
 
อำนาจ สุนทรารชุน.jpg

นายอำนาจ สุนทรารชุน
เจ้าพนังานสรรพสามิตอาวุโส

   
กาญจน์ชนก ชัยกัณหา.jpg   ประภาพรรณ หลายเจริญ.jpg  

นายกาญจน์ชนก  ชัยกัญหา

นางประภาพรรณ  หลายเจริญ  
นิติกร นักวิชาการสรรพสามิต  
     

 Rg1-footer.jpg

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา  
   
ทองหล่อ บังฆะฮาด.jpg  

นายทองหล่อ  บังฆะฮาด
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 
   
งานอำนวยการ งานจัดเก็บภาษี งานปราบปราม    
     
webportal16200006662.jpg    ชินกร  สุพร.jpg  โกวิท  ศรีธรสุทธิ์.jpg   

- ว่าง -

  นายชินกร  สุพร นายโกวิท  ศรีธรสุทธิ์  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
         
 พรรษชล  โคตรทะแก.jpg   วัทธิกร ศรีหะไตย.jpg   webportal16200006662.jpg  
นางสาวพรษชล  โครตทะแก   นายวัทธิกร  ศรีหะไตร นายวาทิต เนยชัยภูมิ  
เจ้าพนักงานธุรการ   นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
         
 สนิท  แก้วเทพ.jpg        
 นายสนิท  แก้วเทพ        
 พนักงานขับรถยนต์        
         
         
         

กลับด้านบน