เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

 

 

          โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
 
ผู้บริหาร| ฝ่ายอำนวยการ| ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายป้องกันและปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย| สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา
 
ผู้บริหาร
นิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต.jpg


นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต

สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ


 
วีระ แกล้วกสิกรรม.jpgทิพย์สุดา ทิพย์ประสิทธิ์.jpgพรวิศณุ เหล่าม่วง.jpgชัชวาลย์ สิทธิวงศ์.jpgทองหล่อ บังฆะฮาด.jpg 

นายวีระ แกล้วกสิกรรม

นางสาวทิพย์สุดา ทิพย์ประสิทธิ์

นายพรวิศณุ เหล่าม่วง

 นายชัชวาลย์ สิทธิวงศ์นายทองหล่อ บังฆะฮาด 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีฝ่ายป้องกันและปราบปรามฝ่ายกฎหมายสรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา  
 
 

 Rg1-footer.jpg

ฝ่ายอำนวยการ
 
วีระ แกล้วกสิกรรม.jpg

นายวีระ แกล้วกสิกรรม
นัก
จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
กัญญภัทร บึงราษฎร์.jpg  อนัญญา กาจนาวดีพงศ์.jpgสมพร ต้นศรี.jpg  

นางสาวกัญญภัทร บึงราษฎร์

นางสาวอนัญญา  กาญจนาวดีพงษ์นายสมพร ต้นศรี 
นักวิชาการเงินและบัญชีนักจัดการงานทั่วไปพนักงานขับรถยนต์ 
    
 จิรภา มุ่งงาม.jpgwebportal16200006662.jpg  คุมบาง พรมพิราษฎร์.jpg 
นางสาวจิรภา มุ่งงาม-ว่าง-นายคุมบาง พรมพิราษฎร์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการพนักงานขับรถยนต์ 
    
  วีระชาติ หาญคำหล้า.jpg 
  นายวีระชาติ  หาญคำหล้า 
   พนักงานขับรถยนต์ 
    
  อนุชิต  ศรีสงคราม.jpg 
  นายอนุชิต  ศรีสงคราม 
  พนักงานขับรถยนต์ 
    

กลับด้านบน

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 
ทิพย์สุดา ทิพย์ประสิทธิ์.jpg

นางสาวทิพย์สุดา ทิพย์ประสิทธิ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

  

 

 

เกตุแก้ว  ทัดมาลา.jpg รัตนาภรณ์ มีนา.jpg    

นางสาวเกตุแก้ว  ทัดมาลา

นางสาวรัตนาภรณ์ มีนา

 

  
 นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ  นักวิชาการสรรพสามิต

 

 
    
บังอร บุญแปลง.jpgwebportal16200021749.jpg  
นางสาวบังอร บุญแปลง- ว่าง -  
นักตรวจสอบภาษีนักวิชาการสรรพสามิต   
    
 อาทิตย์ เชียงคำ.jpg  
 นายอาทิตย์  เชียงคำ  
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต   

 

 

กลับด้านบน

 

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
 
พรวิศณุ เหล่าม่วง.jpg
นายพรวิศณุ เหล่าม่วง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 
 
 สราวลี  ศรีสงคราม.jpg 
   นางสราวลี ศรีสงคราม  
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน    
     
   พชรดนัย ศรีนุกูล.jpg  
    นายพชรดนัย ศรีนุกูล   
   นักวิชาการสรรพสามิต     

กลับด้านบน

 

 

ฝ่ายกฎหมาย
 
ชัชวาลย์ สิทธิวงศ์.jpg

นายชัชวาลย์  สิทธิวงศ์
เจ้าพนังานสรรพสามิตอาวุโส

  
กาญจน์ชนก ชัยกัณหา.jpg  ประภาพรรณ หลายเจริญ.jpg 

นายกาญจน์ชนก  ชัยกัญหา

นางประภาพรรณ  หลายเจริญ 
นิติกรนักวิชาการสรรพสามิต 
   

 Rg1-footer.jpg

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา 
  
ทองหล่อ บังฆะฮาด.jpg 

นายทองหล่อ  บังฆะฮาด
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 
  
งานอำนวยการงานจัดเก็บภาษีงานปราบปราม  
   
webportal16200021749.jpg  ชินกร สุพร.jpg โกวิท  ศรีธรสุทธิ์.jpg  

- ว่าง -

 นายชินกร  สุพรนายโกวิท  ศรีธรสุทธิ์ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
     
 พรรษชล  โคตรทะแก.jpg วัทธิกร ศรีหะไตย.jpg  เนตพิชิต ตาปราบ.jpg 
นางสาวพรษชล  โครตทะแก นายวัทธิกร  ศรีหะไตรนายเนตพิชิต  ตาปราบ 
เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการสรรพสามิตเจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน 
     
 สนิท  แก้วเทพ.jpg    
 นายสนิท  แก้วเทพ    
 พนักงานขับรถยนต์    
     
     
     

กลับด้านบน