เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

 

 

          โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
 
ผู้บริหาร| ฝ่ายอำนวยการ| ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายป้องกันและปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย |
 
ผู้บริหาร
Rungsan.jpg

นายรังสรรค์  จินตศิริ

สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ


 
v.jpgThisuda.jpgนายพรวิศณุ  เหล่าม่วง.jpgwebportal16200006662.jpg 

นายวีระ แกล้วกสิกรรม

นางสาวทิพย์สุดา ทิพย์ประสิทธิ์

นายพรวิศณุ เหล่าม่วง

นายชัชวาลย์  สิทธิวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีฝ่ายป้องกันและปราบปรามฝ่ายกฎหมาย 
 

 Rg1-footer.jpg

ฝ่ายอำนวยการ
v.jpg

นายวีระ แกล้วกสิกรรม
นัก
จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
kanyapat.jpg  webportal16200006662.jpg kang.jpgJirapra.JPG 

นางสาวกัญญภัทร บึงราษฎร์

-ว่าง-นายพงศ์พิรัชย์ เคหะฐานนางสาวจิรภา มุ่งงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการนักจัดการงานทั่วไปเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    
 Kumbang.jpg artid.jpg sompron.jpg veerachat.jpg
นายคุมบาง พรมพิราษฎร์นายอาทิตย์ เชียงคำนายสมพร ต้นศรี นายวีระชาติ หาญคำหล้า
พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

กลับด้านบน

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Thisuda.jpg

นางสาวทิพย์สุดา ทิพย์ประสิทธิ์
นักวิชาการสรรพสามิตปฎิบัติการ

  

 

 

จรัลรัตน์.JPG รัตนาภรณ์มีนา.jpg Chinnakron.jpg  Bungon.jpg 

นางสาวจรัลรัตน์ จรัสเศรษฐี

นางสาวรัตนาภรณ์ มีนา

นายชินกร สุพร 

นางสาวบังอร บุญแปลง 
 นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ  นักวิชาการสรรพสามิต

 นักวิชาการสรรพสามิต

นักตรวจสอบภาษี 

 

 

กลับด้านบน

 

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
นายพรวิศณุ  เหล่าม่วง.jpg
นายพรวิศณุ เหล่าม่วง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 
 
 สราวดี 
   นางสราวลี ศรีสงคราม  
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
     
   pracharadanai.jpg  
    นายพชรดนัย ศรีนุกูล   
   นักวิชาการสรรพสามิต   

กลับด้านบน

 

 

ฝ่ายกฎหมาย
webportal16200006662.jpg
นายอัครพงษ์  ทะวิลา
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
  Prapapan.jpg 
 นางประภาพรรณ  หลายเจริญ 
 นักวิชาการสรรพสามิต 

กลับด้านบน