สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่

                    1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

                    พื้นที่ในความรับผิดชอบได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า

                    ที่ตั้ง เลขที่ 367 หมู่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ

                     จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ : 0-4249-0560

 maps buengkan.jpg

   

                    2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา

                   พื้นที่ในความรับผิดชอบได้แก่ อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ และอำเภอบึงโขงหลง

                    ที่ตั้ง เลขที่ 29 หมู่ที่ 16 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  โทรศัพท์ : 0-4248-9612