สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE_ALBUM_คบจ.มค66_๒๓๐๑๑๒_10.jpg

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกสินค้า/บริการและชุมชนเป้าหมาย ตามแนวทางที่กรมสรรพสามิตกำหนด ณ ห้องประชุมคาเฟ่อเมซอล สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาภูกระแต ตำบลวิศิษฐ์ อำเอภเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

ทำความสะอาด มค 66 คร้งที่ 1.jpg

กิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการบ้านสวย เมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยว และน่าอยู่ริมฝั่งโขง”

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการบ้านสวย เมืองงาม "บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยว และน่าอยู่ริมฝั่งโขง" ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

 

S__42221580.jpg

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ 2

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ 2 สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายรายเดิม ณ สถานประกอบการเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

จังหวดเคลื่อนที่ 23 ธค 65 1.jpg

โครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดบึงกาฬ”

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นายทองหล่อ บังฆะฮาด เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านบัวโคก ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้สินค้าในพิกัดกฎหมายสรรพสามิต วิธีการตรวจสอบ แสตมป์สุราและแสตมป์ยาสูบปลอมกับประชาชน โดยมีโดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน

 

 

ทำความสะอาด สนง.jpg

กิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการบ้านสวย เมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยว และน่าอยู่ริมฝั่งโขง”

 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการบ้านสวย เมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยว และน่าอยู่ริมฝั่งโขง” ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

 

 

 

สภากาแฟ คร้งที่ 3.jpg

☕ สภากาแฟ ครั้งที่ 3 ประจำปี 66 ณ โครงการประตูระบายน้ำห้วยกำแพง จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนายพรวิศณุ เหล่าม่วง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีและมีความสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยกำแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติให้โอวาท นโยบายของจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงพบปะพูดคุยกับส่วนราชการ แบบไม่เป็นทางการ พร้อมด้วยนายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมในงาน

มอบของขวัญปี 2566.jpg

ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 กรมสรรพสามิต

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบการดำเนินมาตรการ/โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน โดยในส่วนของกรมสรรพสามิต มีรายละเอียดดังนี้

1. มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการให้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล และบรรเทาผลกระทบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบินภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศ จากลิตรละ 4.726 บาท เหลือลิตรละ 0.20 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2. มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยให้สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ประเภทใบอนุญาตเดิม ที่ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 

1f944fc42ce69697f0f746a894f32109.jpg

ประกาศ ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย กระทรวงการคลัง ประจำปี 2565

ตรวจผลรางวัลออกสลากบำรุงกาชาดไทย กระทรวงการคลัง ประจำปี 5265 หรือ คลิกที่นี่

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว