สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S__47857693_0.jpg

"ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก เพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรด จังหวัดบึงกาฬ"

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนิศานาถ บุญสม หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก เพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรดจังหวัดบึงกาฬ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตําบลชัยพร อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

 

S__330137688_0.jpg

“การประชุมสภากาแฟ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2566” ☕️☕️☕️

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีธรสุทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ มีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ บริเวณบึงนาคา ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในการบูรณาการทำงานร่วมมือกันและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 

 

S__330137660_0.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีธรสุทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงด้านหน้าศาลาจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ มีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน

 

 

วันธงชาติไทย 2566.jpg

“กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)🇹🇭”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

S__329515040.jpg

“ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

ตามที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในหัวข้อที่ 3. Function Based ข้อ 3.3 มาตรการของกรมสรรพสามิต ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด ได้รับคะแนนจากการประเมิน 10 คะแนนเต็ม

 

 

ปลูกต้นไม้ 2566.jpg

“กิจกรรมปลูกต้นไม้มีดอกสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว”

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มอบหมายให้นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มีดอกสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณลานจอดรถทางเข้าหินสามวาฬ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

 

เครื่องดื่มสับปะรด.jpg

“โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรดจังหวัดบึงกาฬ”

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรดจังหวัดบึงกาฬระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน โดยพิธีดังกล่าวเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสับปะรดด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและมีคุณประโยชน์สูง และสร้างรายได้เสริมจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

 

 

น้ำหอม 66.jpg

“ตรวจตามแผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2566”

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มอบหมายให้นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ออกตรวจตามแผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2566 ณ สถานประกอบการ บริษัทเคมีอีซี่ จำกัด ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว