สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S__6504584.jpg

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาววิลาวัลย์ ฤกษ์ชัย นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ นางสาวบังอร บุญแปลง นักวิชาการสรรพสามิต ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจในหลักเณฑ์รายละเอียดโครงการฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ

DSC_2861.jpg

การประชุมกลุ่มย่อย โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ จัดการประชุมกลุ่มย่อย โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ไนต์คลับ ดิสโก้เธค ผับ บาร์ ค๊อกเทลเลาจน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกำหนดแก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการไนต์คลับ ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ ที่กฏหมายกำหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ชั้น 2 

S__37945353.jpg

กิจกรรมวันรำลึกพระบิดาแห่งกฏหมายไทย "วันรพี" ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนายอำนาจ สุนทรารชุน เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นายกาญจน์ชนก ชัยกัญหา นิติกร ร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระบิดาแห่งกฏหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงแก่วงการกฏหมาย และระบบศาลยุติธรรม โดยร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ 

36300.jpg

กิจกรรมอาสาพัฒนา บริเวณสวนสาธารณะหนองบึงกาฬ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสราวลี ศรีสงคราม เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองบึงกาฬ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อถวายพระราชกุศล และสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว 

S__23666692.jpg

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565 และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 71 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

82079.jpg

สภากาแฟ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.00 น. นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวบังอร บุญแปลง นักวิชาการสรรพสามิต เข้าร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณกลางจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

 

 

S__23027749.jpg

การจัดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

นายประสงค์ ศิริมณฑล สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ในประเด็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ประเภทยาเส้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชน ได้แก่ ผู้เพาะปลูกใบยา ผู้ค้าคนกลางและผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ในเขตพื้นที่นครพนมและหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมสรรพสามิต โดยมีนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

 

 

DSC_2743.JPG

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต (17 กุมภาพันธ์ 2565) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ได้ร่วมพิธีทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถวายผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยสังฆทาน และภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว