สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S__33529859.jpg

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายเอด วิบูลย์เจริญ)

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2566 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายเอด วิบูลย์เจริญ) ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท้องที่จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และร่วมประชุมหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 และลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ณ ด่านศุลกากรบึงกาฬ

 

 

S__31359000.jpg

ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด นายชนพหล ส่งเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น นายอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

S__43024502.jpg

งานบวงสรวงพญานาคไหว้ปู่อือลือ ปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์ มีนา นักวิชาการสรรพสามิต นางสาวบังอร บุญแปลง นักวิชาการสรรพสามิต ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะบูชาองค์เจ้าปู่อือลือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระกัลยาณมิตรบริวาร ท่ามกลางมนต์ขลังของสถานที่แห่งนี้และเต็มได้ด้วยความซาบซึ้งใจของชาวบึงกาฬทุกคน ที่ได้ปลดคำสาปให้กับเจ้าปู่อือลือตามตำนานได้อย่างสำเร็จ อันจะนำมาซึ่งความสิริมงคล และความรุ่งเรืองในหน้าที่ การงาน ทรัพย์สินของผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ตำหนักศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

🙏ขอบคุณภาพจาก : สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

LINE_ALBUM_สภากาแฟ_๒๓๐๑๑๙_0.jpg

☕ สภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ด่านศุลกากร ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีและมีความสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ณ ด่านศุลกากร ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติให้โอวาท นโยบายของจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงพบปะพูดคุยกับส่วนราชการ แบบไม่เป็นทางการ พร้อมด้วยนายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมในงาน

 

 

S__33529902.jpg

โครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดบึงกาฬ”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2565 นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้สินค้าในพิกัดกฎหมายสรรพสามิต วิธีการตรวจสอบ แสตมป์สุราและแสตมป์ยาสูบปลอมกับประชาชน โดยมีโดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน

 

LINE_ALBUM_คบจ.มค66_๒๓๐๑๑๒_10.jpg

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกสินค้า/บริการและชุมชนเป้าหมาย ตามแนวทางที่กรมสรรพสามิตกำหนด ณ ห้องประชุมคาเฟ่อเมซอล สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาภูกระแต ตำบลวิศิษฐ์ อำเอภเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

ทำความสะอาด มค 66 คร้งที่ 1.jpg

กิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการบ้านสวย เมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยว และน่าอยู่ริมฝั่งโขง”

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนิศานาถ บุญสม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการบ้านสวย เมืองงาม "บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยว และน่าอยู่ริมฝั่งโขง" ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

 

S__42221580.jpg

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ 2

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ 2 สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายรายเดิม ณ สถานประกอบการเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว