ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่บึงกาฬ
  

นวัตกรรม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน

วิธีคำนวนการนำเข้าเบียร์

การนำเข้าเบียร์

การตรวจสอบภาชนะบรรจุสุราปลอม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานด้านการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับ - นำส่งรายได้ภาษีสรรพสามิต 31 มีนาคม 2557