กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

 

ผู้บริหาร

DirSurasak.jpg

 นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป

 

 
           
3.1.jpg   5.1.jpg   4.1.jpg  

 นายธนา ปลั่งสอน 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค

 

 

 นายประพนธ์ ใหญ่สูงเนิน
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ

 

 นายจิระวิวัฒน์ นิคม
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ส่วนควบคุมโรงงาน

 

 
           

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

 กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

 

ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค

3.1.jpg

นายธนา ปลั่งสอน 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

  
               
      3.2.jpg        3.3.jpg       3.4.jpg   3.5.jpg  
    นายวีระชัย มุขประดับ 
  นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
     นายมานะ ฉินทองประเสริฐ
  วิศวกโยธาชำนาญการ
       นายสัญญา ยิ้มศิริวัฒนะ 
   วิศวกรไฟฟ้าชำนานการ
   นายศิวกร เบ็ดเสร็จ 
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

 
               
               
      3.6.jpg    3.8.jpg   3.9.jpg   3.10.jpg  
    นายผจงอัฑฒ์ จุ่นจ่าง 
   นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
   นายธนารัตน์ บุญพุธ 
   นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  นายอุปพงศ์ ศรีเมือง 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
  นายยุทธกร ทาศรีภู 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
               
               
       3.7.jpg          3.12.jpg        3.13.jpg   3.11.jpg  
    นายยงยุทธ จันทร์ภักดี 
  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
          นายเจน เชื้อวงษ์ 
    พนักงานขับรถยนต์
        นายอณัฐชัย เติมกระโทก 
  พนักงทั่วไป
   นายณรงค์ ไทรนนทรีย์ 
นายช่างเทคนิค
 
               

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

ส่วนควบคุมโรงงาน

4.1.jpg

 นายจิรวิวัฒน์ นิคม 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

 

  

               
4.2.jpg   4.4.jpg        4.3.jpg   4.5.jpg  
นายสมจิตต์ คำทรัพย์ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  นายธีระชัย สมานทรัพย์ 
วิศวกรไฟฟ้าชำาญการ
     นายมนตรี รัศมี 
  นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
  นายนันทพงศ์พล รักษ์ยศ 
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 
               
               
     4.6.jpg   4.7.jpg     4.8.jpg     4.9.jpg  
  นายณัชชา ศรีงานเมือง 
นายช่าวโยธาชำนาญงาน
  นายดุษฏี ศรีสุข 
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  นางพรทิพย์ คนงาม 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
  นายกฤษณบดี พลวาปี 
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 
               
4.10.jpg              
 นายอานนท์ นันทฤชัย
นายช่างโยธา
             

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

ส่วนมาตรฐานการออกแบบ

 5.1.jpg

  นายประพนธ์ ใหญ่สูงเนิน 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

 

 

  

               
           5.3.jpg        5.2.jpg    5.5.jpg    5.4.jpg  
          นายสุเวช พงษาพันธ์ 
          วิศวกรโยธาชำนาญการ
       นายต่อศักดิ์ สุทธิจิตต์ 
   นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
  นายขวัญชัย สหชาตินิยมพันธุ์ 
  นายช่างโยธาชำนาญงาน
  นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์ 
วิศวกรดธาชำนาญการ
 
               
               
       5.7.jpg    5.6.jpg    5.9.jpg    5.8.jpg  
 นางสาวปิยะมาศ ลิมป์พิทักษ์พงศ์ 
   นายช่างโยธาชำนาญงาน
  นายชัยณรงค์ แพงศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
  นายมนัส พลอยเพชร 
พนักงานรักษาความปลอดภัย
  นายพิศาล สิงห์พันธ์ 
นายช่างไฟฟ้า
 
               

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.1.jpg 

  นางสุปราณี วชิรวิรุฬห์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

  

               
 2.2.jpg    2.4.jpg    2.3.jpg    2.5.jpg  
นางสาวเปรมจิตร นิลมาก 
เจ้าพนักงานธุรการชำาญงาน
  นางวัชรี ไชยเวทย์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางวรรณภา เรืองศรี 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   นางสาวภัสรียา จั่นเพชร 
เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน
 
               
2.7.jpg   2.6.jpg          
นางฉวีวรรณ เทียนทองดี
พนักงานทั่วไป
  นายเขมทิต โพธิวัฒน์
พนักงานพิมพ์
         

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg