ประชาชน/ผู้เสียภาษี > สถิติภาษี
  

ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

สถิติรายได้เบื้องต้น