ประกาศกรมสรรพสามิต

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานขับรถ Click!


  • ตรากรม.png