ประกาศกรมสรรพสามิต

ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีน้ำมัน

 

ครม. เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 4 เดือน
 
   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม
 
2566 เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก  4 เดือน
 
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึง 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับพี่น้อง
 
ประชาชน และเพื่อให้กลไกทางเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนได้ แม้ว่าการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตใน ครั้งนี้
 
จะส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ก็ตาม 
 
   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ ของการปรับ
 
ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงในครั้งนี้ สามารถส่งผ่านไปถึงประชาชนโดยตรง และส่งผ่านถึงการลดต้นทุน
 
ของ สินค้าและบริการได้ กระทรวงการคลังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงควรพิจารณาการบริหาร
 
จัดการเสถียรภาพของราคาน้ำมันดีเซลและสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ให้เหมาะสม โดยพิจารณาปรับลดราคา
 
ขายปลีก น้ำมันดีเซลทันที 1 - 2 บาทต่อลิตร และบริหารจัดการให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ในช่วงระหว่าง
 
ราคา 33 – 35 บาทต่อลิตร ประกอบกับพิจารณาจัดเก็บเงินเข้ากองทุนในอัตราที่แตกต่างกันระหว่างประเภทน้ำมันดีเซล
 
รวมทั้งพิจารณาความเป็นได้ใน วิธีการนำเทคโนโลยี เช่น แอพพลิเคชั่น หรือบัตรส่วนลด มาใช้ในการอุดหนุนราคา
 
น้ำมันในอนาคตเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
 
   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปว่า การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล
 
ลงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน
 
อย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินนโยบายช่วยลดค่าครองชีพให้กับ
 
ประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
 
ทางการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต  โทร. 02-2415600-18 ต่อ 552302

 

 

 


  • 1678257034788.jpg