ประกาศข่าว

กรมสรรพสามิต” คว้ารางวัล ‘ASOCIO’ องค์กรไอทีภูมิภาคเอเชีย สะท้อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเด่น  Click!
 
 
สรรพสามิต คว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Award สาขา Digital Government Awards ปี 2565
 
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลด้านไอทีระดับภูมิภาค หรือ ASOCIO Awards สาขา Digital Government Awards ประจำปี 2565 จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ที่มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกจาก 24 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นองค์กรผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ที่นำไปสู่การให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย
 
“จากแนวโน้มการเติบโตและการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ รวมถึงบริบทการดำเนินงานและการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานรัฐต่อประชาชน และธุรกิจ กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งในฐานะที่กรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านภาษีหลักในประเทศไทย
 
 
กรมฯ จึงมีการปรับกรอบความคิด (mindset) เพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรมสรรพสามิตให้ชัดเจน ภายใต้นโยบาย “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น ESG สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” แล้วจึงมาพัฒนากรมในองค์รวมทั้งระบบและคนควบคู่ไปด้วยกัน ด้วยกลยุทธ์ EASE Excise คือการมุ่งเน้นการเก็บภาษีเพื่อสนับสนุน ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำนวัตกรรม (innovation) และเทคโนโลยีมาเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ด้วยการ digitalize ตามหลัก Agile ซึ่งเป็นปรับวิธีการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น Standard นำดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับมาตรฐาน สู่ End to end service เป็นการยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง และการนำระบบ E-excise และระบบ single sign on ให้สามารถทำทุกอย่างได้ที่จุดเดียว ทำให้ลดกระบวนการลงพร้อมอำนวยความสะดวกผู้จ่ายภาษี เช่น การลดระยะเวลาการติดต่อราชการ การยื่นแบบรายการภาษี การชำระภาษี กระบวนการคืนภาษี มาตรการชดเชยภาษี EV ผ่านระบบออนไลน์ เกิดการต่อเนื่องในการทำธุรกิจอย่างไม่มีสะดุด นำมาซึ่งการได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กรมสรรพสามิตพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
 
 “การได้รางวัลนี้ แสดงให้เห็นว่ากรมสรรพสามิตได้มีการยกระดับการทำงานจนเป็น ที่ยอมรับ กรมฯ ตระหนักดีว่าการมุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืนต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เราจึงมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บแต่ยังมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ประกอบการในด้านความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน อีกทั้งบุคลากรของกรมสรรพสามิตยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ภารกิจของกรมสรรพสามิตประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความยั่งยืนของประชาชน และประเทศชาติ โดยในปีต่อจากนี้ กรมก็จะยังคงมุ่งพัฒนา คิดค้นในการปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความทันสมัย เพื่อการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรและหน่วยงานรัฐที่มีความทันสมัย ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล” 
 
 
ทั้งนี้ รางวัล ASOCIO เป็นรางวัลที่สมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำไอที และดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions มาใช้ในการพัฒนา องค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบผลสำเร็จ ซึ่งกรมสรรพสามิต มีความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในทุกภาคส่วนขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้ได้รับรางวัลในสาขา Digital Government Award ในปี 2565 นี้ไปอย่างเต็มภาคภูมิ 

 


  • w1200.jpg