ตรวจราชการสรรพสามิตภาคที่ 10

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานตามมาตรการ

แผนงานโครงการ สำคัญที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ณ เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร


  • S__32464940.jpg
  • F6E8BA71-69C3-4352-A9B8-B1CBFBB55A1A.jpg
  • A2AA2861-1269-4115-9ADD-BA3B6CD4D2CB.jpg
  • 9341885A-8A35-4D23-8EE1-C1D9E5F1F589.jpg
  • 914B912F-0B07-4B86-A167-2ADE4ADD1A05.jpg
  • 166FF040-935E-4AA2-9517-C78A62DAE623.jpg
  • 1FD9BDDB-0E79-43FA-B7B3-44FE552C5E39.jpg